Masalmo 57:1-11

  • Phembero toera kubverwa ntsisi

    • Kuthawira mʼmaphapido a Mulungu (1)

    • Anyamalwa anamangika na misampha idateya iwo (6)

Kuna nyakutsogolera nyimbo; inalonga pya “Lekani Kundifudza.” Nyimbo* ya Dhavidhi idaimba iye mu ndzidzi udathawa iye Sauli mbapita mʼmphako.+ 57  Ndibvereni ntsisi, Mulungu, ndibvereni ntsisi,Thangwi ine ndisathawira kuna imwe,+Pontho ndinabisala mʼmaphapido mwanu mpaka nyatwa zanga zimale.+   Ndinacemera Mulungu Wakudzulu Kakamwe,Mulungu wandimomwene, wakuti asandipulumusa mu nyatwa zanga.   Iye anadzatumiza ciphedzo bulukira kudzulu mbandipulumusa.+ Iye anadzapingiza ale ananditowerera. (Sela) Mulungu anadzapangiza ufuni wace wakukhonda mala na kukhulupirika kwace.+   Ine ndazungulirwa na nkhalamu;+Ndisakakamizika toera kugona pakati pa anthu akuti asafuna kundidya,Akuti mano awo ndi ninga madipa na mapswimo,Pontho malirimi awo ndi ninga supada yakutwa.+   Mulungu, pangizani ukulu wanu kudzulu kakamwe;Mbiri yanu mbikhale pa dziko yonsene yapantsi.+   Iwo ateyera nsampha miyendo yanga;+Ine ndatsukwala kakamwe.+ Iwo akumba djenje kutsogolo kwanga,Mbwenye adagweramo ndiwo ene.+ (Sela)   Ntima wanga ndi wakukhulupirika kuna imwe Mulungu,+Ntima wanga ndi wakukhulupirika kuna imwe. Ndinadzaimba nyimbo toera kukusimbani.   Ntima wanga, lamuka. Iwe cakuimba naco ca nkhambala, lamuka; iwembo arpa, lamuka. Ine ndinadzabesera kakamwe.+   Imwe Yahova, ine ndinadzakusimbani pakati pa mbumba;+Ine ndinadzaimba nyimbo toera kukusimbani pakati pa madzindza.+ 10  Thangwi ufuni wanu wakukhonda mala ndi ukulu kakamwe ninga kudzulu,+Pontho kukhulupirika kwanu kwafika mpaka kuthambo. 11  Mulungu, pangizani ukulu wanu kudzulu kakamwe;Mbiri yanu mbikhale pa dziko yonsene yapantsi.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Mucihebheri ndi mikh·tam′. Panango isabveka “pyakulembwa.”