Masalmo 58:1-11

  • Alipo Mulungu anatonga dziko yapantsi

    • Phembero toera kutcunyusa anyakucita pyakuipa (6-8)

Kuna nyakutsogolera nyimbo; inalonga pya “Lekani Kundifudza.” Nyimbo* ya Dhavidhi. 58  Kodi imwe munakwanisa kulonga pyakulungama uku muli akumatama?+ Imwe ana a anthu, kodi imwe munakwanisa kutonga mwakulungama?+   Thangwi imwe musanyerezera pinthu pyakuipa muntima mwanu,+Pontho musakhunganya manja anu toera mucite pinthu pyauphanga mu dziko.+   Ale anacita pyakuipa asatayika kubulukira pa ntsiku idabalwa iwo;*Iwo asatowera njira yakuipa bulukira pidabalwa iwo, pontho asalonga uthambi.   Mafala awo authambi ndi ninga nyongo ya nyoka,+ Iwo ndi madhrodhro ninga mbadza yakuti yafunga makutu.   Iyo nee inadzabva fala ya anyakuombedza,Mwakukhonda tsalakana maluso awo akuombedza.   Mulungu, khutcani mano ali nkanwa mwawo! Yahova, gwandani ntsaya za nkhalamu izi!   Iwo mbazambazike ninga madzi akuti ali kuuma. Mbakunge uta Wace toera aagwise na mapswimo ace.   Mbakhale ninga nkhobvu yakuti isabulusa nʼthemba wakuti usanyunguluka mu ndzidzi unafamba iyo;Mbakhale ninga mwana anabalwa wakufa wakuti cipo anadzaona dzuwa.   Pikalango pyanu mbapidzati kupisa na moto wa nkhuni za minga,Mulungu anadzamburusa na mphepo ya condzi nthawi ziwisi na zire zinagaka.+ 10  Nyakulungama anadzakomerwa thangwi yakuona kutcunyuswa kwa anyakuipa;+Miyendo yace inadzasamba ciropa ca anyakuipa.+ 11  Penepo anthu anadzalonga: “Mwandimomwene anthu akulungama asapaswa nkhombo.+ Alipodi Mulungu anatonga dziko yapantsi.”+

Pidzindikiro Pyapantsi

Mucihebheri ndi mikh·tam′. Panango isabveka “pyakulembwa.”
Fala na Fala: “kubulukira mʼmimba.”