Masalmo 38:1-22

  • Phembero ya munthu wakutcunyuka wakuti akuthabuka

    • “Wakudzudzumika na wakutsukwala kakamwe” (6)

    • Yahova asabvesera ale ananʼdikhira (15)

    • “Ndikhanentseka thangwi ya madawo anga” (18)

Nyimbo ya Dhavidhi toera anthu akumbukire. 38  Yahova lekani kundisandika uku mwaipirwa,Pontho lekani kundilanga uku mwaipirwa.+   Thangwi mapswimo anu andilasa nkati kakamwe,Pontho djanja yanu ikundilemera kakamwe.+   Manungo anga onsene akupha thangwi yakuipirwa kwanu. Mʼmagogodo mwanga nkhabemo ntendere thangwi ya madawo anga.+   Thangwi madodo anga anjipa mpaka padzulu pa nsolo wanga;+Ninga ntolo wakulemera, ine ndisacimwana kuathukula thangwi ndi mazinji kakamwe.   Pironda pyanga pisanunkha, pontho pisabuluka utosi*Thangwi ya udzemwa wanga.   Ndiri wakudzudzumika na wakutsukwala kakamwe;Ntsiku yonsene ndisafamba wakutsukwala.   Ndikubva kupisa mʼmanungo mwanga;*Manungo anga onsene akupha.+   Ine ndaneta kakamwe, pontho mphambvu zanga zamaliratu;Ntima wanga wakutsukwala wandicitisa kubulira* kakamwe.   Yahova, imwe musadziwa pyonsene pinafuna ine,Pontho imwe musadziwa kubulira kwanga. 10  Ntima wanga ukudhima kakamwe, mphambvu zanga zamala,Maso anga nkhabe kuonabve.*+ 11  Axamwali anga na andzanga asandicalira thangwi ya utenda wanga,Pontho axamwali anga apantima ali kutali na ine. 12  Ale anasaka umaso wanga anditeyera misampha;Ale anafuna kundicita pyakuipa, asalonga pyakundifudza;+Ntsiku yonsene iwo asacita masasanyiro toera kundinyengeza. 13  Mbwenye ninga dhrodhro, nee ndisabva;+Ninga bewewe, nee ndisafungula mulomo wanga.+ 14  Ndadzakhala ninga munthu wakuti nkhabe kubva,Wakuti mulomo wace nkhabe kulonga cinthu toera kutsidzikizika. 15  Thangwi ine ndikhadikhira imwe Yahova,+Pontho imwe Yahova Mulungu wanga mwanditawira.+ 16  Ine ndalonga: “Iwo mbaleke kutsandzaya thangwi ya inePeno kupasika mbiri manyalo anga angatherezeka.” 17  Thangwi ndikhadasala pangʼono toera kugwa,Pontho ndzidzi onsene ndikhabva kupha.+ 18  Ndabweka madodo anga;+Ndikhanentseka thangwi ya madawo anga.+ 19  Mbwenye anyamalwa anga ndi akuwanga* na amphambvu,*Ale anandiida mwakusowa mathangwi adzakhala azinji kakamwe. 20  Ndingacita pyadidi iwo akhandibwezera pyakuipa;Iwo andipingiza pikhawangisira ine kucita pinthu pyadidi. 21  Yahova, lekani kundisiya. Mulungu, lekani kukhala kutali na ine.+ 22  Ndiphedzeni mwakucimbiza,Imwe Yahova mpulumusi wanga.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ondza.”
Fala na Fala: “Ncuno mwanga mukupisa kakamwe.”
Peno: “kukhuwa.”
Fala na Fala: “Ceza ca maso anga cathawa.”
Fala na Fala: “ali mʼmaso.”
Munjira inango: “Mbwenye anyamalwa anandiida mwakusowa mathangwi ndi azinji.”