Masalmo 74:1-23

  • Kuphemba Mulungu toera akumbuke mbumba yace

    • Kukumbuka kupulumusa kudacita Mulungu (12-17)

    • “Kumbukani kutikana kunakucitani nyamalwa” (18)

Masikili* a Azafe.+ 74  Mulungu, thangwi yanji imwe mwatisiya kwenda na kwenda?+Thangwi yanji imwe mwaipirwa kakamwe na nkumbi wa mabira anakumbiza imwe?+   Kumbukani mbumba idasankhula* imwe kale kakamwe,+ Dzindza idaombola imwe ninga unthaka wanu.+ Kumbukani Phiri ya Sioni, ire ikakhala imwe.+   Ndokoni ku mbuto zakuti zamaliratu kufudzwa.+ Nyamalwa amala kufudza pyonsene pa mbuto yakucena.+   Anyamalwa anu akhuwa nkati mwa mbuto yanu yaulambiri.+ Iwo aikha mwenemu pidzindikiro pyawo pya nkhondo.   Iwo akhali ninga amuna anagwisa miti mu nsitu ukulu na macado.   Iwo aphatisira macado na ndodo za utale toera kugudjula pyakubalikisa pyonsene pya mʼmbuto yaulambiri.+   Iwo apisa na moto mbuto yanu yakucena.+ Iwo apswipisa, mbagwisa tabhernakulo yakuti isadziwika na dzina yanu.   Iwo pabodzi na anawo alonga mʼmitima mwawo: “Mbuto zonsene zinalambirwa Mulungu mu dziko ino zisafunika kupiswa.”   Nkhabebve pidzindikiro toera ife tipione;Nkhabebve mprofeta,Pontho nee mʼbodzi mwa ife asadziwa kuti pyenepi pinacitika mpaka lini. 10  Mulungu, mpaka lini nyamalwa anapitiriza kukutikanani?+ Kodi nyamalwa anatsalakana mwakusowa cilemedzo dzina yanu kwenda na kwenda?+ 11  Thangwi yanji mwabweza djanja yanu, djanja yanu yamadyo?+ Ibuluseni panthimandzi panu* mbamuapha. 12  Mbwenye Mulungu ndi Mambo wanga kutomera kale kakamwe,Iye ndi mpulumusi wankulu pa dziko yapantsi.+ 13  Imwe mwabvundula bara na mphambvu zanu;+Mwanyedza misolo ya pinyama pikulu pya mʼbara. 14  Imwe mwanyedza misolo ya Leviatani;*Mwaipereka ninga cakudya kuna anthu, kuna ale anakhala nʼthando. 15  Imwe mwafungula mphuno za madzi, madzi mazinji mbakuka mʼmikulo;+Imwe mwaumisa mikulo yakuti ndzidzi onsene ikhali na madzi.+ 16  Masiku ndi anu, pontho masikati ndi anu. Imwe mwacita ceza* na dzuwa.+ 17  Ndimwe adaikha madire a dziko yonsene yapantsi;+Imwe mwacita ndzidzi wakupisa na ndzidzi wakutonthola.*+ 18  Yahova, kumbukani kutikana kunakucitani nyamalwa,Kumbukani kuti mapswiru asatsalakana dzina yanu mwakusowa cilemedzo.+ 19  Lekani kupereka umaso wa djiwa yanu kuna pinyama pya ntsanga. Ndzidzi onsene lekani kuduwala umaso wa mbumba yanu yakuthabuka. 20  Lekani kuduwala cibverano cidacita imwe na ife,Thangwi mbuto zonsene zacidima za dziko yapantsi zadzala na mapanga. 21  Nyakupondererwa mbaleke kubwerera mwakutsukwala;+Nyakucepeseka na nyakutcerenga mbasimbe dzina yanu.+ 22  Lamukani Mulungu, pontho citisani kuti paoneke ulungami. Kumbukani kuti ntsiku zonsene munthu wakusowa ndzeru asakutikanani.+ 23  Lekani kuduwala pinalonga anyamalwa anu. Mikhuwo ya ale anakusandukirani isabveka kudzulu ndzidzi onsene.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “mwinji udasankhula.”
Peno: “nʼkhandzwa mwanu.”
Peno: “Ngʼona.” Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “cakumwanikira.”
Peno: “mwacita malimwe na khoni.”