Masalmo 72:1-20

 • Kutonga kwa ntendere kwa mambo wakukhazikiswa na Mulungu

  • “Anyakulungama anadzaphukira” (7)

  • Kutonga kutomera khundu ibodzi ya bara mpaka khundu inango (8)

  • Kupulumuswa mʼmanja mwa anyakucita pyakuipa (14)

  • Kunjipa kwa cakudya pa dziko yapantsi (16)

  • Dzina ya Mulungu inadzasimbwa kwenda na kwenda (19)

Nyimbo inalonga pya Salomoni. 72  Mulungu, pasani mambo matongero anu,Pontho pasani mwana wa mambo ulungami wanu.+   Mbatsidzikize mwadidi mbumba yanu pakutonga miseru,Pontho mbatsidzikize mwaulungami anthu anu akucepeseka.+   Mapiri mbabwerese ntendere kuna anthu,Pontho nthunda mbazibwerese ulungami.   Iye mbatsidzikize* anthu akucepeseka pakati pa mbumba,Mbapulumuse ana a anyakutcerenga,Pontho mbanyedze ale anafuna kuaponderera.+   Iwo anadzakugopani dzuwa ingapitiriza kugaka,Pontho mwezi ungapitiriza kuoneka,Mu ubalwi na ubalwi.+   Iye anadzakhala ninga madzi anabvumba pa cimbanjiri cakugwandwa,Ninga madzi mazinji anatotesa pantsi.+   Mu ntsiku zace, anyakulungama anadzaphukira,*+Pontho ntendere unadzanjipa+ mpaka mwezi ukhonde kuonekabve.   Iye anadzatonga kutomera kukhundu ibodzi ya bara mpaka khundu inango,Pontho kutomera kukhundu ibodzi ya Nkulo* mpaka kunkhomo kwa dziko yapantsi.+   Anthu anakhala nʼthando anadzagodama pamaso pace,Pontho anyamalwa ace anadzanyanguta pfumbi.+ 10  Amambo a ku Tarsi na a ku ntsuwa anadzalipa nsonkho.+ Amambo a ku Sabha na a ku Sebha anadzabweresa miyoni.+ 11  Amambo onsene anadzagodama pamaso pace,Pontho madzindza onsene anadzantumikira. 12  Iye anadzaombola nyakutcerenga anaphemba ciphedzo,Anadzaombolambo anthu akucepeseka na onsene akusowa mʼphedzi. 13  Iye anadzabvera ntsisi anthu akucepeseka na akutcerenga,Pontho anadzapulumusa umaso wa anyakutcerenga. 14  Iye anadzaapulumusa* mʼmanja mwa ale anaaponderera na ale anaacita pyakuipa,Pontho ciropa cawo cinadzakhala cakufunika kakamwe pamaso pace. 15  Mambo mbakhale na umaso mu ntsiku zizinji, pontho mbatambire ouro ya ku Sabha.+ Anthu mbapitirize kucita maphembero thangwi ya iye,Pontho mbapaswe nkhombo ntsiku zonsene. 16  Panadzakhala cakudya cakunjipa pa dziko yapantsi;+Pontho padzulu pa mapiri panadzabuluka cakudya cizinji kakamwe. Misapo ya mambo inadzakula ninga ya ku Libhano+Pontho mʼmizinda anthu anadzaphukira ninga pinamera pa dziko yapantsi.+ 17  Dzina yace mbikhale kwenda na kwenda,+Mu ndzidzi onsene unagaka dzuwa, dzina yace mbipitirize kubvekera. Anthu mbakhale na nkhombo kubulukira kuna iye;+Madzindza onsene mbamuone kuti ndi wakutsandzaya. 18  Mbasimbwe Yahova Mulungu, Mulungu wa Izraeli,+Ndiye basi anacita pinthu pyakudzumisa.+ 19  Dzina yace yakubvekera mbisimbwe kwenda na kwenda,+Pontho mbiri yace mbibvekere pa dziko yonsene yapantsi.+ Ameni! Ameni! 20  Maphembero a Dhavidhi mwana wa Yese amalira pano.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “mbatonge.”
Fala na Fala: “anadzaphweta.”
Unoyu ndi Nkulo wa Eufrate.
Peno: “anadzaaombola.”