Masalmo 81:1-16

  • Kudembetera mbumba toera ibvere

    • Lekani kulambira alungu a dziko inango (9)

    • ‘Imwe mbamudandibvera, mbapidakhala mwadidi’ (13)

Kuna nyakutsogolera nyimbo; inalonga pya Jitite.* Nyimbo ya Azafe.+ 81  Khuwani mwakutsandzaya kuna Mulungu wakuti ndi mphambvu yathu.+ Khuwani mwakukomerwa kuna Mulungu wa Yakobe.   Tomani kuimba nyimbo, pontho kwatani pandero,Arpa yakuti isaimba nyimbo zadidi na pyakuimba napyo pya nkhambala.   Lizani nyanga pa ntsiku yakubalwa kwa mwezi,+Lizani nyanga pa ntsiku inaoneka mwezi wakudzala, thangwi ndi ntsiku ya phwando yathu.+   Thangwi unoyu ndi ntemo udapaswa Aizraeli,Ndi ntemo wa Mulungu wa Yakobe.+   Iye akhazikisa ntemo unoyu ninga cenjezo kuna Zuze+Mu ndzidzi ukhaenda iye kamenyana na dziko ya Ejitu.+ Ine ndabva fala* yakuti nee ndaidzindikira:   “Ine ndabulusa ntolo paphewa pace;+Ndakwata citundu cikhali mʼmanja mwace.   Mu ndzidzi wa nyatwa iwe wandicemera, ine mbandikupulumusa;+Ine ndakutawira mʼmakole akupswipa.*+ Ndakuyesera pa mbuto iri na madzi a ku Meribha.*+ (Sela)   Mbumba yanga ndibvesereni, pontho ine ndinakupangani pinanyerezera ine thangwi ya imwe. Imwe Aizraeli, mbamudandibvera mbapidakhala mwadidi kakamwe.+   Pakati panu nee pasafunika kukhala mulungu wakukhonda dziwika,Pontho nee musafunika kulambira mulungu wa dziko inango.+ 10  Ine Yahova, ndine Mulungu wanu,Ule adakubulusani mu dziko ya Ejitu.+ Fungulani mwadidi mulomo wanu toera ine ndikudyeseni mpaka kukhuta.+ 11  Mbwenye mbumba yanga nee yabvera fala yanga;Aizraeli akhonda kundibvera.+ 12  Natenepa, ine ndaasiya toera atowezere kuuma kwawo mitima;Iwo akhacita pikhanyerezera iwo kukhala pyadidi.*+ 13  Mbumba yanga mbidandibvera,+Aizraeli mbadafamba munjira zanga!+ 14  Ine mbandidakunda anyamalwa awo mwakucimbiza;Mbandidabweza djanja yanga toera kumenyana na anyamalwa awo.+ 15  Ale anaida Yahova anadzabunyala pamaso pace thangwi yakugopa,Pontho, kufudzwa kwawo* kunadzakhala kwa kwenda na kwenda. 16  Mbwenye ine ndinadzakudyesa* tirigu yadidi kakamwe,*+Pontho ndinadzakukhutisa na uci wa pamwala.”+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno “cilongero.”
Dzina ineyi isabveka “Kulongezana.”
Fala na Fala: “mbuto inabisala njazi.”
Fala na Fala: “Iwo akhacita pinthu mwakubverana na ndzeru zawo.”
Fala na Fala: “ndzidzi wawo.”
Fala na Fala: “ndinadzanʼdyesa,” pyenepi pisabveka, mbumba ya Mulungu.
Fala na Fala: “mafuta a tirigu.”