Masalmo 22:1-31

  • Kubuluka pa kusowa cidikhiro mbadzapaswa mbiri

    • “Mulungu wanga, thangwi yanji mwandisiya?” (1)

    • “Acita pyakulotera thangwi ya nguwo yanga” (18)

    • Kusimba Mulungu mu mpingo (22, 25)

    • Dziko yonsene yapantsi inadzalambira Mulungu (27)

Kuna nyakutsogolera nyimbo; inalonga pya “Mbawala Ikazi ya Mʼbambakuca.”* Nyimbo ya Dhavidhi. 22  Mulungu wanga, Mulungu wanga, thangwi yanji mwandisiya?+ Thangwi yanji nee mwabwera kudzandipulumusa,Thangwi yanji nee mwabva nʼkhuwo wa kubulira kwanga?+   Mulungu wanga, ine ndisakucemerani namasikati, mbwenye imwe nkhabe kunditawira;+Ngakhale namasiku, ine ndisapitiriza kukucemerani.   Mbwenye imwe ndimwe wakucena,+Imwe mwazungulirwa na Izraeli* wakuti asakusimbani.   Ambuyathu akhanyindira imwe;+Iwo akhakunyindirani, pontho imwe mukhaatawira.+   Iwo akhakhuwa kuna imwe, pontho akhapulumuswa;Iwo akhakunyindirani, pontho nee akhaphatiswa mwala.*+   Mbwenye ine ndine mpfunye, tayu munthu,Anthu asandisingirira,* mbindipwazwa na mbumba.+   Onsene anandiona asandisingirira;+Asandiseka mbasukusa misolo yawo mwakundipwaza mbalonga:+   “Iye aperekeka kuna Yahova. Natenepa Iye mbampulumuse! Nakuti Mulungu akomerwa naye, Iye mbampulumuse!”+   Ndimwe adandibulusa mʼmimba mwa mai wanga,+Imwe mwanditsidzikiza mu ndzidzi ukhandiyamwisa mai wanga. 10  Kutomera ntsiku idabalwa ine, ndaperekwa mʼmanja mwanu toera munditsalakane;Imwe ndimwe Mulungu wanga kutomera ndzidzi ukhali ine mʼmimba mwa mai wanga. 11  Lekani kukhala kutali na ine, thangwi nyatwa ziri dhuzi+Pontho nkhabe munthu unango toera kundiphedza.+ 12  Anangʼombe azinji andizungulira;+Ngʼombe zamphambvu za ku Bhasani zandizungulira.+ 13  Izo zisafungula milomo yazo toera kundidya,+Ninga nkhalamu yakulira yakuti isakhwedzula nyama idaphata iyo.+ 14  Ine ndathirirwa pantsi ninga madzi;Magogodo anga onsene amala lekana-lekana. Ntima wanga usanyunguluka ninga upula*+Nkati mwa diti yanga.+ 15  Ine nkhabebve mphambvu, basi ene ndasala ninga dzinga;+Lirimi yanga yaphatirira nkanwa mwanga;+Imwe mwandibweresa nʼdjenje toera ndife.+ 16  Thangwi anambwa andizungulira;+Iwo andizungulira ninga pinacita nsoka wa mapanga,+Ninga nkhalamu, iwo akuluma manja anga na manyalo anga.+ 17  Ine ndinakwanisa kulengesa magogodo anga onsene.+ Anyamalwa anga asandiona, mbapitiriza kundiyangʼana. 18  Iwo agawana nguwo zanga,Pontho acita pyakulotera thangwi ya nguwo yanga.+ 19  Mbwenye imwe Yahova, lekani kukhala kutali na ine.+ Imwe ndimwe mphambvu yanga, bwerani mudzandiphedze mwakucimbiza.+ 20  Ndipulumuseni toera ndikhonde kuphiwa na supada,Pulumusani umaso wanga wakufunika kakamwe* mʼmanyalo* mwa anambwa;+ 21  Ndipulumuseni nkanwa mwa nkhalamu,+ pontho toera ndikhonde kulaswa na nyanga za nyati;Nditawireni, pontho ndipulumuseni. 22  Ine ndinadzadziwisa dzina yanu kuna abale anga;+Pakati pa mpingo ine ndinadzakusimbani.+ 23  Imwe anagopa Yahova, nsimbeni! Imwe monsene a dzindza* ya Yakobe, mpaseni mbiri!+ Mulemedzeni imwe monsene a dzindza* ya Izraeli. 24  Iye nee afunga maso ace toera akhonde kuona kuthabuka kwa munthu anapondererwa;+Iye nee amʼbisira nkhope yace.+ Pidakhuwa iye toera kuphemba ciphedzo, iye amubva.+ 25  Ndinakusimbani mu mpingo ukulu;+Ndinadzakwanirisa mapikiro anga pamaso pa ale anakugopani. 26  Anthu akucepeseka* anadzadya mbakhuta;+Ale anasaka Yahova anadzansimba.+ Khalani na umaso* kwenda na kwenda. 27  Anthu onsene pa dziko yonsene yapantsi anadzakumbuka Yahova mbabwerera kuna iye. Misoka yonsene ya madzindza inadzagodama pamaso panu.+ 28  Yahova ndi Mambo;+Iye asatonga madzindza onsene. 29  Anthu onsene akupfuma* pa dziko yapantsi anadzadya mbanʼgodamira;Onsene ale anaenda kupfumbi anadzagodama pamaso pace;Nee mʼbodzi wa iwo anakwanisa kupulumusa umaso wace. 30  Dzindza* yawo inadzantumikira;Ubalwi wantsogolo unadzapangwa pya Yahova. 31  Iwo anadzalonga pya mabasace akulungama. Iwo anadzalonga pinthu pinacita iye kuna anthu anafuna kubalwa.

Pidzindikiro Pyapantsi

Panango ndi ntundu unango wa maimbiro.
Peno: “mwakhazikiswa pa mpando waumambo pakati pa Aizraeli.”
Peno: “nee akhapaswa manyadzo.”
Peno: “asandipasa manyadzo.”
Panango unoyu ndi upula unacitwa na nyuci toera kukoya uci. Upula unoyu nkhabe nentsa kunyunguluka.
Fala na Fala: “wakupambulika,” akhalonga pya umaso wace.
Fala na Fala: “mʼmanja.”
Fala na Fala: “mbeu.”
Fala na Fala: “mbeu.”
Peno: “akukhurudzika; akupfulika; akumatama.”
Fala na Fala: “ntima wanu mbukhale mʼmaso.”
Fala na Fala: “akukhuma.”
Fala na Fala: “mbeu.”