Masalmo 37:1-40

 • Ale ananyindira Yahova anadzapembera

  • Lekani kuipirwa na anthu anacita pyakuipa (1)

  • “Tsandzaya kakamwe pakulambira Yahova” (4)

  • “Tawirisa Yahova kuti akutsogolere” (5)

  • “Anthu akukhurudzika anadzapaswa dziko yapantsi” (11)

  • Munthu wakulungama nkhabe kusowa cakudya (25)

  • Anthu akulungama anadzakhala pa dziko kwenda na kwenda (29)

Nyimbo ya Dhavidhi. א [Alefi] 37  Leka kuipirwa na* anthu akuipaNee kucitira bibvu anthu anacita pyakuipa.+   Iwo anadzauma mwakucimbiza ninga tsanga+Pontho anabunyala ninga thongwe. ב [Bheti]   Nyindira Yahova mbucita pinthu pyadidi;+Khala pa dziko, mbucita pinthu mwakukhulupirika.+   Tsandzaya kakamwe pakulambira Yahova,Iye anadzakupasa pinafuna ntima wako. ג [Gimeli]   Tawirisa Yahova kuti akutsogolere;+Nʼnyindire, pontho iye anadzakuphedza.+   Iye anadzacitisa kuti ulungami wako uyetimire ninga ceza,Pontho kulungama kwako ninga ceza ca dzuwa namasikati. ד [Dhaleti]   Dikhira Yahova mwakupirira+Dikhira toera uone pinafuna iye kucita. Leka kuipirwa na munthuWakuti asakwanisa kucita pyakuipa pinanyerezera iye.+ ה [He]   Leka kuipirwa, pontho leka kukhala na ukali;+Leka kuipirwa, gopa unacita pinthu pyakuipa.*   Ale anacita pinthu pyakuipa anadzafudzwa,+Mbwenye ale anadikhira Yahova anadzapaswa dziko yapantsi.+ ו [Vau] 10  Thimize pano, anyakuipa nkhabe kudzaonekabve;+Unadzayangʼana pakakhala iwo,Mbukhonda kuaonapo.+ 11  Mbwenye anthu akukhurudzika anadzapaswa dziko yapantsi,+Pontho iwo anadzatsandzaya kakamwe na kunjipa kwa ntendere.+ ז [Zaine] 12  Nyakucita pyakuipa asacitira munthu wadidi pinthu pyakuipa;+Iye asaipirwa kakamwe* angaona munthu wadidi. 13  Mbwenye Yahova asaseka nyakuipa,Thangwi Iye asadziwa kuti inadzafika ntsiku yace yakuphiwa.+ ח [Heti] 14  Anyakuipa asasolola masupada awo mbakunga* mauta awoToera kugwisa anthu akupondererwa na akutcerenga,Toera kupha anthu anafamba munjira yakulungama. 15  Mbwenye masupada awo anadzalasa mitima yawo;+Mauta awo anadzakhumulwa. ט [Tete] 16  Mphyadidi kukhala na anthu pangʼono akulungama,Kupiringana kukhala na anthu azinji anacita pinthu pyakuipa.+ 17  Thangwi mikono ya anyakuipa inadzakhumulwa,Mbwenye Yahova anadzaphedza anthu akulungama. י [Yodhe] 18  Yahova asadziwa nyatwa zinatamba anthu akusowa mulando,*Pontho unthaka wawo unadzakhala kwenda na kwenda.+ 19  Iwo nee anadzapaswa manyadzo pa ndzidzi wa nyatwa;Mu ndzidzi wa njala iwo anadzakhala na pyakudya pizinji. כ [Kafe] 20  Mbwenye ale anacita pinthu pyakuipa anadzaphiwa;+Anyamalwa a Yahova anadzazambazika ninga kubalika kwa thongwe;Iwo anadzazambazika ninga utci. ל [Lamedhi] 21  Nyakucita pyakuipa asafiyari, mbakhonda kubweza,Mbwenye munthu wakulungama asapasa mwakudzala manja.+ 22  Ale anapaswa nkhombo na Mulungu anadzapaswa dziko yapantsi,Mbwenye ale anapaswa dzedze na Mulungu anadzaphiwa.+ מ [Memi] 23  Yahova asatsogolera* manyalo a munthu+Angakomerwa na pinacita munthu unoyu.+ 24  Ngakhale iye agwegweduke, nee anadzagwa,+Thangwi Yahova anadzantsidzikiza na djanja Yace.+ נ [Nuni] 25  Kutomera uphale wanga mpaka kukalamba kwanga,Cipo ndaona munthu wakulungama mbathawiwa,+Nee anace mbakaphemba cakudya.*+ 26  Ndzidzi onsene iye asabwerekesa anthu pyonsene pinafuna iwo,+Pontho anace anadzapaswa nkhombo. ס [Sameki] 27  Siya pyakuipa, mbucita pinthu pyadidi,+Ungacita pyenepi, unadzakhala kwenda na kwenda pa dziko yapantsi. 28  Thangwi Yahova asafuna ulungami,Pontho iye nkhabe kudzasiya anthu ace akukhulupirika.+ ע [Ayine] Iwo anadzatsidzikizwa ndzidzi onsene;+Mbwenye dzindza ya anthu anacita pinthu pyakuipa, inadzafudzwa.+ 29  Anthu akulungama anadzapaswa dziko yapantsi,+Pontho iwo anadzakhala mwenemu kwenda na kwenda.+ פ [Pe] 30  Mulomo wa munthu wakulungama, usalonga pinthu pyandzeru,*Pontho lirimi yace isalonga pinthu pyadidi.*+ 31  Mwambo wa Mulungu wace uli muntima mwace;+Pakufamba, manyalo ace nee anatherezeka.+ צ [Tsadhe] 32  Nyakucita pyakuipa asayangʼana munthu wakulungama,Mbasaka njira toera kumupha. 33  Mbwenye Yahova nee anadzampereka mʼmanja mwa munthu unoyu,+Peno kumpasa mulando mu ndzidzi unatongwa iye.+ ק [Kofe] 34  Dikhira Yahova mbutoweza njira zace,Iye anadzakupasa mbiri, mbakucitisa kutambira dziko yapantsi ninga unthaka. Ale anacita pinthu pyakuipa angafudzwa,+ iwe unadzaona pyenepi.+ ר [Rexi] 35  Ine ndaona munthu wakuipa na wausumankhaMbakathambaruka ninga pinacita muti wa masamba akubithimira pa mbuto idamera iwo.+ 36  Mbwenye mwakukhonda dikhira iye afa;+Ine ndansaka, mbandikhonda kunʼgumana.+ ש [Xini] 37  Ona munthu wakusowa mulando,*Pontho yangʼana munthu wakulungama,+Thangwi tsogolo ya munthu unoyu inadzakhala yantendere.+ 38  Mbwenye anthu onsene anacita madawo anadzafudzwa;Tsogolo ya anthu akuipa inadzakhala kuphiwa.+ ת [Tau] 39  Cipulumuso ca anthu akulungama cisabuluka kuna Yahova;+Iye ndi mbuto yawo yakuthawira mʼmidzidzi ya nyatwa.+ 40  Yahova anadzaaphedza mbaapulumusa.Iye anadzaaombola kuna ale anacita pinthu pyakuipa, mbaapulumusa,+ Thangwi iwo athawira kuna iye.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Leka kupindira.”
Munjira inango: “Leka kuipirwa, thangwi kuipirwa basi ene kunabweresa nyatwa.”
Fala na Fala: “Iye asakukuta mano ace.”
Peno: “mbatamula.”
Fala na Fala: “asadziwa ntsiku za anthu akusowa mulando.”
Peno: “asacitisa kukhala akuwanga.”
Peno: “nkate.”
Peno: “usalonga pyandzeru mwakukhonda galuza.”
Peno: “pyakulungama.”
Peno: “munthu anapitiriza kukhala wakukhulupirika.”