Masalmo 146:1-10

  • Nyindirani Mulungu, tayu anthu

    • Munthu angafa, manyerezero ace onsene asamala (4)

    • Mulungu asalamusa ale adakotama (8)

146  Simbani Yahova!*+ Umaso wanga onsene mbusimbe Yahova.+   Ine ndinadzasimba Yahova mu umaso wanga onsene. Ndinadzaimba nyimbo zakusimba Mulungu wanga mu ndzidzi unakhala ine mʼmaso.   Lekani kunyindira atsogoleri*Nee mwana wa munthu wakuti nkhabe kwanisa kupulumusa.+   Mphambvu yace ya umaso isabuluka,* iye mbabwerera kumataka;+Pa ntsiku ineyi, manyerezero ace onsene asamala.+   Nyakutsandzaya ndi ule wakuti mʼphedzi wace ndi Mulungu wa Yakobe,+Ule wakuti asadikhira Yahova Mulungu wace,+   Ule adacita kudzulu na dziko yapantsi,Bara na pinthu pyonsene piri mwenemo,+Ule wakuti ndi wakukhulupirika ndzidzi onsene,+   Ule anacitira ulungami anyakupondererwa,Ule anapasa cakudya ale anabva njala.+ Yahova asabulusa ale ali nkaidi.*+   Yahova asafungula maso a maboliboli;+Yahova asalamusa ale adakotama;+Yahova asafuna anthu akulungama.   Yahova asatsidzikiza anthu akudza;Iye asatsalakana ana aumphawi* na akazi azice,*+Mbwenye asapingiza masasanyiro a anyakucita pyakuipa.*+ 10  Yahova anadzakhala Mambo kwenda na kwenda,+Iwe Sioni, Mulungu wako anadzatonga mu ubalwi na ubalwi. Simbani Yahova!*

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Aleluya!” Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.
Peno: “atongi.”
Peno: “Nzimu wace usabuluka.”
Fala na Fala: “ale adamangwa.”
Peno: “ana adaferwa na pai.”
Peno: “nkazi adaferwa na mamunace.”
Peno: “asagongonyesa njira za anyakucita pyakuipa.”
Peno: “Aleluya!” Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.