Masalmo 76:1-12

  • Mulungu akunda anyamalwa a Sioni

    • Mulungu asapulumusa anthu akupfulika (9)

    • Anyamalwa akudzikuza anadzacepeswa (12)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Yakuimbwa na pyakuimba napyo pya nkhambala. Nyimbo ya Azafe.+ 76  Mulungu asadziwika ku Yuda;+Mu Izraeli dzina yace ndi ikulu.+   Iye asapuma ku Salemu,+Mbwenye iye asakhala ku Sioni.+   Kweneko iye agwanda mapswimo akugaka moto a uta,Xango, supada na pida pya nkhondo.+ (Sela)   Mulungu, imwe musayetimira kakamwe;*Ndimwe wankulu kakamwe kupiringana mapiri anakhala pikala.   Anthu acipapo apokoserwa pinthu pyawo.+ Iwo aphatwa na citulo mbagona;Anyankhondo onsene akhali akusowa citsidzikizo.+   Mulungu wa Yakobe, pidalonga imwe,Anyakufamba na ngolo za nkhondo na makavalo amala kufa.*+   Wakudzumisa ndimwe basi.+ Mbani anakwanisa kukhala dzololo imwe mungaipirwa kakamwe?+   Imwe mwalonga kutonga kwanu kubulukira kudzulu;+Dziko yapantsi yagopa mbimatamiratu+   Pidalamuka Mulungu toera kutonga,Toera kupulumusa anthu onsene akupfulika pa dziko yapantsi.+ (Sela) 10  Thangwi kuipirwa kwa anthu kunadzacitisa kuti imwe mupaswe mbiri;+Kuipirwa kwawo kwakumalisa kunadzakhala cinthu cakubalikisa kuna imwe. 11  Citani mapikiro anu kuna Yahova Mulungu wanu mbamuakwanirisa,+Onsene adanzungulira, mbabwerese miyoni yawo mwakugopa.+ 12  Iye anadzacepesa atsogoleri akudzikuza;Iye asagopiwa na amambo a pa dziko yapantsi.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “imwe mwazungulirwa na ceza.”
Fala na Fala: “aphatwa na citulo mbagona.”