Ndokoni pa mphangwa

Pipfundziso pya M’Bhibhlya

Bhibhlya isatiphedza kugumana matawiro a mibvundzo yakunentsa kakamwe yakuti tinaicita mu umaso. Kutomera kale Bhibhlya isaphedza anthu. Mu khundu ino munadzaona misolo inapangiza kuti Bhibhlya ndi yakuphedza kakamwe.—2 Timoti 3:16, 17.

Pinapangizwa

KUTAWIRWA KWA MIBVUNDZO YA BHIBHLYA

Kodi Bhibhlya Isabverana na Siyensiya?

Kodi m’Bhibhlya musagumanika pinthu pinango pyakuti nee pisabverana na siyensiya?

KUTAWIRWA KWA MIBVUNDZO YA BHIBHLYA

Kodi Bhibhlya Isabverana na Siyensiya?

Kodi m’Bhibhlya musagumanika pinthu pinango pyakuti nee pisabverana na siyensiya?

Pfundzani Bhibhlya na Mboni za Yahova

Phembani Toera Mucedzerwe

Cedzani pinalonga Bhibhlya, peno pfundzani pizinji thangwi ya Mboni za Yahova.

Pinthu Pinaphatisirwa Pakupfundza Bhibhlya

Phatisirani njira yakuti inakucitisani kupfundza Bhibhlya mwakutsandzaya.

Kodi Bhibhlya Inakuphedzani Tani?

Ntendere na Kutsandzaya

Bhibhlya isaphedza anthu azinji toera kuthimbana na nyatwa zawo, kupungula kutsukwala na kugumana cifuniro mu umaso.

Kukhulupira Mulungu

Cikhulupiro cisatiphedza toera kukhala na umaso wadidi cincino, pontho toera kukhala na cidikhiro cakuwanga thangwi ya ntsogolo.

Kumanga Banja na Banja

Anyakumanga banja na mabanja asathimbana na pinentso pizinji. Bhibhlya isapereka uphungu toera kuwangisa mabanja.

Ciphedzo kuna Aphale na Atsikana

Onani kuti Bhibhlya inaphedza tani aphale na atsikana pakuthimbana na nyatwa.

Mabasa kuna Anapiana

Gumanani mabasa akubalangaza toera kupfundzisa ananu mphangwa zinagumanika m’Bhibhlya.

Kodi Bhibhlya Isalonganji?

Kutawirwa Kwa Mibvundzo ya Bhibhlya

Onani mitawiro ya Bhibhlya ya mibvundzo thangwi ya Mulungu, Yezu, banja, nyatwa na pinango.

Siyensiya na Bhibhlya

Kodi Bhibhlya isabverana na siyensiya? Landanisani kuti pinalonga Bhibhlya na pinalonga asientista pisapangizanji.