Ndokoni pa mphangwa

Pipfundziso pya M’Bhibhlya

Bhibhlya isatiphedza kugumana matawiro a mibvundzo yakunentsa kakamwe yakuti tinaicita mu umaso. Kutomera kale Bhibhlya isaphedza anthu. Mu khundu ino munadzaona misolo inapangiza kuti Bhibhlya ndi yakuphedza kakamwe.—2 Timoti 3:16, 17.

Pinapangizwa

MABUKHU & MABRUXURA

Ninji Cinacitisa Kukhala na Umaso Wakutsandzaya M’banja?

Anango asanyerezera kuti kobiri inacitisa banja yawo kukhala yakutsandzaya, mbwenye ndi pyenepi pinacitisadi banja kukhala yakutsandzaya?

MABUKHU & MABRUXURA

Ninji Cinacitisa Kukhala na Umaso Wakutsandzaya M’banja?

Anango asanyerezera kuti kobiri inacitisa banja yawo kukhala yakutsandzaya, mbwenye ndi pyenepi pinacitisadi banja kukhala yakutsandzaya?

Pfundzani Bhibhlya na Mboni za Yahova

Phembani Pfundziro Ya Bhibhlya Yakukhonda Lipa

Khalani na pfundziro ya Bhibhlya pa ndzidzi na mbuto yakuthema kwa imwe.

Pinthu Pinaphatisirwa Pakupfundza Bhibhlya

Phatisirani njira yakuti inakucitisani kupfundza Bhibhlya mwakutsandzaya.

Kodi Bhibhlya Inakuphedzani Tani?

Ntendere na Kutsandzaya

Bhibhlya isaphedza anthu azinji toera kuthimbana na nyatwa zawo, kupungula kutsukwala na kugumana cifuniro mu umaso.

Kukhulupira Mulungu

Cikhulupiro cisatiphedza toera kukhala na umaso wadidi cincino, pontho toera kukhala na cidikhiro cakuwanga thangwi ya ntsogolo.

Kumanga Banja na Banja

Anyakumanga banja na mabanja asathimbana na pinentso pizinji. Bhibhlya isapereka uphungu toera kuwangisa mabanja.

Ciphedzo kuna Aphale na Atsikana

Onani kuti Bhibhlya inaphedza tani aphale na atsikana pakuthimbana na nyatwa.

Mabasa kuna Anapiana

Gumanani mabasa akubalangaza toera kupfundzisa ananu mphangwa zinagumanika m’Bhibhlya.

Kodi Bhibhlya Isalonganji?

Mibvundzo ya Bhibhlya? Gumanani Matawiro Akunyindirika!

Gumanani matawiro a Bhibhlya a mibvundzo thangwi ya Mulungu, Yezu, banja, nyatwa na pinango.

Siensiya na Bhibhlya

Kodi Bhibhlya isabverana na siensiya? Landanisani kuti pinalonga Bhibhlya na pinalonga asientista pisapangizanji.