Ndokoni pa mphangwa

Pipfundziso pya M’Bhibhlya

Bhibhlya isatiphedza kugumana matawiro a mibvundzo yakunentsa kakamwe yakuti tinaicita mu umaso. Kutomera kale Bhibhlya isaphedza anthu. Mu khundu ino munadzaona misolo inapangiza kuti Bhibhlya ndi yakuphedza kakamwe.—2 Timoti 3:16, 17.

Pinapangizwa

MABUKHU & MABRUXURA

Ninji Cinacitisa Kukhala na Umaso Wakutsandzaya M’banja?

Anango asanyerezera kuti kobiri inacitisa banja yawo kukhala yakutsandzaya, mbwenye ndi pyenepi pinacitisadi banja kukhala yakutsandzaya?

MABUKHU & MABRUXURA

Ninji Cinacitisa Kukhala na Umaso Wakutsandzaya M’banja?

Anango asanyerezera kuti kobiri inacitisa banja yawo kukhala yakutsandzaya, mbwenye ndi pyenepi pinacitisadi banja kukhala yakutsandzaya?

Kodi Bhibhlya Inakuphedzani Tani?

Ntendere na Kutsandzaya

Bhibhlya isaphedza anthu azinji toera kuthimbana na nyatwa zawo, kupungula kutsukwala na kugumana cifuniro mu umaso.

Ciphedzo kuna Anyakumanga Banja na Anyakubala

Sakani uphungu wadidi toera kukhala na banja yakutsandzaya, toera kukuphedzani kukuza ananu.

Ciphedzo kuna Aphale na Atsikana

Onani kuti Bhibhlya inaphedza tani aphale na atsikana pakuthimbana na nyatwa.

Mabasa kuna Anapiana

Gumanani mabasa akubalangaza toera kupfundzisa ananu mphangwa zinagumanika m’Bhibhlya.

Kodi Bhibhlya Isalonganji?

Mibvundzo ya Bhibhlya? Gumanani Matawiro Akunyindirika!

Gumanani matawiro a Bhibhlya a mibvundzo thangwi ya Mulungu, Yezu, banja, nyatwa na pinango.

Pinthu Pinaphatisirwa Pakupfundza Bhibhlya

Sankhulani pinthu pyakuti pinakuphedzani kupfundza Bhibhlya munjira yakuti munatsandzaya nayo.

Siensiya na Bhibhlya

Kodi Bhibhlya isabverana na siensiya? Landanisani kuti pinalonga Bhibhlya na pinalonga asientista pisapangizanji.

Kodi Bhibhlya Isatipfundzisanji?

Feramentu ino ya pfundziro ya Bhibhlya yacitwa toera kukuphedzani kupfundza pinalonga Bhibhlya mu misolo yakusiyana-siyana, kuphataniza thangwi yanji tisathabuka, ninji pisacitika pakufa, pinakwanisika tani kukhala na umaso wakutsandzaya m’banja, na pinango pizinji.

Pfundzani Bhibhlya na Mboni za Yahova

Thangwi Yanji Tisafunika Kupfundza Bhibhlya?

Bhibhlya isapereka matawiro a mibvundzo yakufunika ya umaso kuna pikwi na pikwi pya anthu pa dziko yonsene. Musafuna kukhala m’bodzi wa iwo?

Pfundziro ya Bhibhlya Isacitwa Tani?

Pa dziko yonsene ya pantsi, Mboni za Yahova zisadziwika thangwi ya programu yawo yakupfundzisa Bhibhlya mwakukhonda lipa. Onani kuti pyenepi pisacitwa tani.

Phembani Pfundziro Ya Bhibhlya Yakukhonda Lipa

Khalani na pfundziro ya Bhibhlya pa ndzidzi na mbuto yakuthema kwa imwe.