Ndokoni pa mphangwa

Kukhulupira Mulungu

Cikhulupiro ciri na mphambvu toera kutiphedza kucita pinthu pyadidi. Ico cisatiphedza toera kukhala na umaso wadidi cincino, pontho toera kukhala na cidikhiro cakuwanga thangwi ya ntsogolo. Ngakhale kuti cipo mwakhulupira Mulungu, mwaluza cikhulupiro, peno musafuna kuwangisa cikhulupiro canu, Bhibhlya inakwanisa kukuphedzani.

Mabukhu

Mphangwa Zadidi Za Mulungu!

Ndi mphangwa zanji zidabuluka kwa Mulungu? Thangwi yanji tisafunika kuzikhulupira? Bruxura ino isatawira mibvundzo yakudziwika ya m’Bhibhlya.