anapiana

KHALANI XAMWALI WA YAHOVA

ONANI PYONSENE

Kodi Yahova Asatawira Maphembero Athu?

Imwe munakwanisa kucita phembero toera Yahova akuphedzeni, pontho iye anakubveserani.

KHALANI XAMWALI WA YAHOVA

ONANI PYONSENE

Lekani Kubwerera Nduli Mungatsalakanwa Mwakuipa

Pinalonga Bhibhlya thangwi ya pidacitikira Zuze pinatiphedza tani toera kupirira tingatsalakanwa mwakuipa?

MABASA TOERA KUCITA

GUMANANI MABASA TOERA KUKOPYARI PENO KUDHINDA