Tsamba Yaciwiri Kuna Timoti 3:1-17

  • Midzidzi yakugopswa mu ntsiku zakumalisa (1-7)

  • Kutowezera mwadidi Paulu (8-13)

  • “Pitiriza mu pinthu pidapfundziswa iwe” (14-17)

    • Malemba onsene alembwa mukutsogolerwa na Mulungu (16)

3  Mbwenye dziwa kuti mu ntsiku zakumalisa,+ inadzaoneka midzidzi yakugopswa na yakunentsa kupirira.  Thangwi anthu anadzafunika okhene basi,* anadzafuna kakamwe kobiri, anadzakhala anthu akugaya, akudzikuza, akuxola, akukhonda kubvera anyakubala, akukhonda kupereka takhuta, akukhonda kukhulupirika,  akusowa ufuni, akukhonda funa kucita cibverano na anango, anadzakhala anyamapsweda, akukhonda kuphata ntima,* ausumankha, akukhonda kufuna pinthu pyadidi,  anyakusandukira andzawo, akukhonda kubva pinalonga andzawo, akudzala na kudzikuza, anadzafuna pinakomerwa na iwo basi, mbakhonda kufuna Mulungu,  anadzaoneka ninga anthu adaperekeka kuna Mulungu,* mbwenye umaso wawo nee unadzapangiza pyenepi.+ Iwe khala kutali na anthu anewa.  Pakati pawo asaoneka amuna anaenda mʼmanyumba toera kunyengeza anthu mwakucenjera, mbapeusa akazi akufewa adalemerwa na madawo, akuti asatsogolerwa na pifuno pyakusiyana-siyana,  akazi anewa asapfundza ndzidzi onsene, mbwenye cipo asafika pakudziwa mwadidi undimomwene.  Ninga Jane na Jambre apingiza Mose, iwombo asapitiriza kupingiza undimomwene. Anthu anewa ali na manyerezero akuphonyeka kakamwe, akukhonda thema kukhala anthu a cikhulupiro.  Ngakhale tenepo, iwo nee anafika kutali, thangwi upswiru* wawo unadzapangizika pakweca kuna anthu onsene, ninga pidacitika kuna amuna awiri ale.+ 10  Mbwenye iwe watoweza mwadidi pipfundziso pyanga, makhaliro a umaso wanga,+ pifuniro pyanga, cikhulupiro canga, kukhurudzika kwanga, ufuni wanga, kupirira kwanga, 11  kutcingwa kwanga na nyatwa ninga zidaona ine ku Antiyokiya,+ ku Ikoniyo+ na ku Listra.+ Ine ndapirira kutcingwa kweneku, pontho Mbuya andiombola mʼmitcingo ineyi yonsene.+ 12  Mwandimomwene, onsene anafuna kukhala na umaso wakuperekeka kuna Mulungu mwakuphatana na Kristu Yezu, anadzatcingwambo.+ 13  Mbwenye anthu akuipa na akunyengeza anadzathimiza kucita pinthu pyakuipa kakamwe, iwo anadzanyengeza, mbanyengezwambo+ na anango. 14  Mbwenye iwe, pitiriza mu pinthu pidapfundziswa iwe, pyakuti wakhala na cinyindiro toera kupikhulupira,+ thangwi iwe usadziwa kuti mbani adakupfundzisa pinthu pyenepi, 15  pontho kubulukira mu uwana wako,+ iwe usadziwa malemba akucena,+ akuti anakwanisa kukuphedza toera ukhale munthu waudziwisi, toera upulumuke thangwi yakukhulupira Kristu Yezu.+ 16  Malemba onsene alembwa mukutsogolerwa na Mulungu,+ pontho asaphedza toera kupfundzisa,+ kusandika, kusasanyira* pinthu, kulanga mwakulungama,+ 17  toera ntumiki wa Mulungu* akhale wakuthema kakamwe, wakukhunganyika mwadidi toera kuphata mabasa adidi onsene.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “anadzadzudzumika na pinthu pyawo basi.”
Peno: “akukhonda kudzitonga.”
Peno: “ninga anthu analambira Mulungu.”
Peno: “udzemwa.”
Peno: “kulungamisa.”
Fala na Fala: “toera munthu wa Mulungu.”