Ndokoni pa mphangwa

Ntendere na Kutsandzaya

Tingathimbana na nyatwa, panango tinanyerezera kuti kutsandzaya na ntendere ndi pinthu pyakukhonda kukwanisika. Ngakhale tenepo, Bhibhlya isaphedza anthu azinji toera kuthimbana na nyatwa zawo, kupungula kutsukwala na kugumana cifuniro mu umaso. Bhibhlya inakwanisambo kukuphedzani toera mukhale wakutsandzaya.

Bhibhlya Isacinja Umaso wa Anthu

Anthu a makhaliro akusiyana-siyana asalonga kuti adzakhala tani na umaso wakutsandzayisa, pontho mbakhala na uxamwali wakuwanga na Mulungu.

Banja Yanu Inakwanisa Kukhala Yakutsandzaya

Munakwanisa kukhala anyakumanga banja yakutsandzaya mungaphatisira midida ya Bhibhlya.

Pfundzani Bhibhlya na Mboni za Yahova

Thangwi Yanji Tisafunika Kupfundza Bhibhlya?

Bhibhlya isapereka matawiro a mibvundzo yakufunika ya umaso kuna pikwi na pikwi pya anthu pa dziko yonsene. Musafuna kukhala m’bodzi wa iwo?

Pfundziro ya Bhibhlya Isacitwa Tani?

Pa dziko yonsene ya pantsi, Mboni za Yahova zisadziwika thangwi ya programu yawo yakupfundzisa Bhibhlya mwakukhonda lipa. Onani kuti pyenepi pisacitwa tani.

Phembani Pfundziro Ya Bhibhlya Yakukhonda Lipa

Khalani na pfundziro ya Bhibhlya pa ndzidzi na mbuto yakuthema kwa imwe.