Ndokoni pa mphangwa

Sakani Undimomwene

Bhibhlya isapereka matawiro akunyindirika a mibvundzo yakufunika kakamwe mu umaso.

Kupfundza Pizinji

Lerini Bhibhlya mu Interneti

Dingani pinthu pinagumanika m’Bhibhlya ya Dziko Ipswa yakuti ndi yakukhonda nentsa kuibvesesa na kuileri.

Lerini Bhibhlya mu Interneti

Dingani pinthu pinagumanika m’Bhibhlya ya Dziko Ipswa yakuti ndi yakukhonda nentsa kuibvesesa na kuileri.

Onani Mavidhyu, Nyimbo, Mabukhu na Mphangwa Zidaikhwa Cincino.

Muna Mphangwa Zipswa

Phembani Toera Mucedzerwe

Cedzani pinalonga Bhibhlya, peno pfundzani pizinji thangwi ya Mboni za Yahova.

Bwerani pa Misonkhano ya Mboni za Yahova

Gumanani mbuto, pontho onani kuti tisalambira tani Yahova. Anthu onsene asatambirwa mwadidi, pontho nkhabe citwa nsonkhonsonkho.

Thangwi yanji tisafunika kupfundza Bhibhlya?

Bhibhlya isatawira mibvundzo yakufunika kakamwe mu umaso, ya anthu azinji kakamwe pa dziko yonsene. Musafuna kukhala m’bodzi mwa anthu anewa?

Onani vidhyu iyi

Mboni Za Yahova—Ndife Ani?

Tabulukira ku madzindza mazinji, pilongero na makhaliro akusiyana-siyana, mbwenye ndife akuphatana thangwi tiri na pifuno pibodzi pyene. Kusiyapo pyenepi, ife tisafuna kupasa mbiri Yahova, Mulungu wakuti ndi mwanaciro Bhibhlya na Nciti wa pinthu pyonsene. Tisacita pyonsene pinakwanisa ife toera kusangizira Yezu Kristu, pontho tisanyadira thangwi yakucemerwa Akristu. M’bodzi na m’bodzi wa ife asaphatisira ndzidzi toera kuphedza anthu kupfundza Bhibhlya na Umambo wa Mulungu. Nakuti tisapereka umboni, peno tisalonga pya Yahova Mulungu na Umambo wace, ife tisadziwika ninga Mboni za Yahova.

Onani site yathu. Lerini Bhibhlya mu Interneti. Pfundzani pizinji thangwi ya ife na pinakhulupira ife.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.