Ndokoni pa mphangwa

Mwandimomwene Mbani Akuonera Dziko?

Matawiro a Bhibhlya anakudzumatirisani. Onani thangwi yanji na pisabvekanji thangwi ya tsogolo yanu.

Gumanani Ntawiro

Onani Mavidhyu, Nyimbo, Mabukhu na Mphangwa Zidaikhwa Cincino.

Muna Mphangwa Zipswa

Bwerani pa Misonkhano ya Mboni za Yahova

Gumanani mbuto, pontho onani kuti tisalambira tani Yahova. Anthu onsene asatambirwa mwadidi, pontho nkhabe citwa nsonkhonsonkho.

Phembani Pfundziro Ya Bhibhlya Yakukhonda Lipa

Khalani na pfundziro ya Bhibhlya pa ndzidzi na mbuto yakuthema kwa imwe.

Mboni Za Yahova—Ndife Ani?

Tabulukira ku madzindza mazinji, pilongero na makhaliro akusiyana-siyana, mbwenye ndife akuphatana thangwi tiri na pifuno pibodzi pyene. Kusiyapo pyenepi, ife tisafuna kupasa mbiri Yahova, Mulungu wakuti ndi mwanaciro Bhibhlya na Nciti wa pinthu pyonsene. Tisacita pyonsene pinakwanisa ife toera kusangizira Yezu Kristu, pontho tisanyadira thangwi yakucemerwa Akristu. M’bodzi na m’bodzi wa ife asaphatisira ndzidzi toera kuphedza anthu kupfundza Bhibhlya na Umambo wa Mulungu. Nakuti tisapereka umboni, peno tisalonga pya Yahova Mulungu na Umambo wace, ife tisadziwika ninga Mboni za Yahova.

Onani site yathu. Lerini Bhibhlya mu Interneti. Pfundzani pizinji thangwi ya ife na pinakhulupira ife.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.