Ndokoni pa mphangwa

Ntendere na Kutsandzaya

Bhibhlya isaphedza anthu azinji toera kuthimbana na nyatwa zawo, kupungula kutsukwala na kugumana cifuniro mu umaso.

Onani Thangwi Yanji

Onani Mavidhyu, Nyimbo, Mabukhu na Mphangwa Zidaikhwa Cincino.

Muna Mphangwa Zipswa

Phembani Pfundziro Ya Bhibhlya Yakukhonda Lipa

Khalani na pfundziro ya Bhibhlya pa ndzidzi na mbuto yakuthema kwa imwe.

Bwerani pa Misonkhano ya Mboni za Yahova

Gumanani mbuto, pontho onani kuti tisalambira tani Yahova. Anthu onsene asatambirwa mwadidi, pontho nkhabe citwa nsonkhonsonkho.

Thangwi Yanji Tisafunika Kupfundza Bhibhlya?

Bhibhlya isapereka matawiro a mibvundzo yakufunika ya umaso kuna pikwi na pikwi pya anthu pa dziko yonsene. Musafuna kukhala m’bodzi wa iwo?

Onani vidhyu iyi

Mboni Za Yahova—Ndife Ani?

Tabulukira ku madzindza mazinji, pilongero na makhaliro akusiyana-siyana, mbwenye ndife akuphatana thangwi tiri na pifuno pibodzi pyene. Kusiyapo pyenepi, ife tisafuna kupasa mbiri Yahova, Mulungu wakuti ndi mwanaciro Bhibhlya na Nciti wa pinthu pyonsene. Tisacita pyonsene pinakwanisa ife toera kusangizira Yezu Kristu, pontho tisanyadira thangwi yakucemerwa Akristu. M’bodzi na m’bodzi wa ife asaphatisira ndzidzi toera kuphedza anthu kupfundza Bhibhlya na Umambo wa Mulungu. Nakuti tisapereka umboni, peno tisalonga pya Yahova Mulungu na Umambo wace, ife tisadziwika ninga Mboni za Yahova.

Onani site yathu. Lerini Bhibhlya mu Interneti. Pfundzani pizinji thangwi ya ife na pinakhulupira ife.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.