Tabulukira ku madzindza mazinji, pilongero na makhaliro akusiyana-siyana, mbwenye ndife akuphatana thangwi tiri na pifuno pibodzi pyene. Kusiyapo pyenepi, ife tisafuna kupasa mbiri Yahova, Mulungu wakuti ndi mwanaciro Bhibhlya na Nciti wa pinthu pyonsene. Tisacita pyonsene pinakwanisa ife toera kusangizira Yezu Kristu, pontho tisanyadira thangwi yakucemerwa Akristu. M’bodzi na m’bodzi wa ife asaphatisira ndzidzi toera kuphedza anthu kupfundza Bhibhlya na Umambo wa Mulungu. Nakuti tisapereka umboni, peno tisalonga pya Yahova Mulungu na Umambo wace, ife tisadziwika ninga Mboni za Yahova.

Onani site yathu. Lerini Bhibhlya mu Interneti. Pfundzani pizinji thangwi ya ife na pinakhulupira ife.