Ndokoni pa mphangwa

Pinthu Pinaphatisirwa Pakupfundza Bhibhlya

Pinthu pyenepi pinakuphedzani kupfundza Bhibhlya munjira yakuti munatsandzaya nayo.

Lerini Bhibhlya mu Interneti

Dingani pinthu pinagumanika m’Bhibhlya ya Dziko Ipswa yakuti ndi yakukhonda nentsa kuibvesesa na kuileri.

Mavidhyu a Pfundziro ya Bhibhlya

Mafala Akutoma a Mabukhu a m’Bhibhlya

Undimomwene na mbiri inalonga pya bukhu ibodzi na ibodzi ya m’Bhibhlya.

Pipfundziso Pyakufunika Pya m’Bhibhlya

Mavidhyu anewa akubvira anatawira mibvundzo yakufunika ya m’Bhibhlya, ninga: Thangwi yanji Mulungu acita dziko yapantsi? Ndi api makhaliro a anthu akufa? Thangwi Yanji Mulungu Asalekerera Uipi Na Nyatwa?

Ciphedzo Toera kupfundza Bhibhlya na Mareferensya

Kutawirwa Kwa Mibvundzo ya Bhibhlya

Onani mitawiro ya Bhibhlya ya mibvundzo thangwi ya Mulungu, Yezu, banja, nyatwa na pinango.

Bhibhliyoteka mu Interneti (opens new window)

Sakani mphangwa za Bhibhlya mu interneti mukuphatisira mabukhu a Mboni za Yahova.

Phembani Munthu Toera Kupfundza Naye Bhibhlya

Phembani Toera Mucedzerwe

Cedzani pinalonga Bhibhlya, peno pfundzani pizinji thangwi ya Mboni za Yahova.