Ndokoni pa mphangwa

Pinthu Pinaphatisirwa Pakupfundza Bhibhlya

Pinthu pyenepi pinakuphedzani kupfundza Bhibhlya munjira yakuti munatsandzaya nayo.

Mavidhyu a Pfundziro ya Bhibhlya

Mafala Akutoma a Mabukhu a m’Bhibhlya

Undimomwene na mbiri inalonga pya bukhu ibodzi na ibodzi ya m’Bhibhlya.

Pipfundziso Pyakufunika Pya m’Bhibhlya

Mavidhyu anewa akubvira anatawira mibvundzo yakufunika ya m’Bhibhlya, ninga: Thangwi yanji Mulungu acita dziko yapantsi? Ndi api makhaliro a anthu akufa? Thangwi Yanji Mulungu Asalekerera Uipi Na Nyatwa?

Ciphedzo Toera kupfundza Bhibhlya na Mareferensya

Mibvundzo ya Bhibhlya? Gumanani Matawiro Akunyindirika!

Gumanani matawiro a Bhibhlya a mibvundzo thangwi ya Mulungu, Yezu, banja, nyatwa na pinango.

Bhibhliyoteka mu Interneti (opens new window)

Sakani mphangwa za Bhibhlya mu interneti mukuphatisira mabukhu a Mboni za Yahova.

Phembani Munthu Toera Kupfundza Naye Bhibhlya

Phembani Pfundziro Ya Bhibhlya Yakukhonda Lipa

Khalani na pfundziro ya Bhibhlya pa ndzidzi na mbuto yakuthema kwa imwe.