Masalmo 147:1-20

  • Kusimba ufuni wa Mulungu na mabasace amphambvu

    • Iye asawangisa anthu akusweka ntima (3)

    • Iye asacemera nyenyezi ibodzi na ibodzi na dzina yace (4)

    • Iye asatumiza neve mbikhala ninga maweya (16)

147  Simbani Yahova!* Ndi pyadidi kuimba nyimbo toera kusimba Mulungu wathu;Ndi pyakutsandzayisa kakamwe, pontho iye athema kusimbwa.+   Yahova akumanga Yerusalemu;+Iye akugumanya anthu adabalalika a Izraeli.+   Iye asawangisa anthu akusweka ntima;Iye asamanga pironda pyawo.   Iye asadziwa kuti nyenyezi ziripo zingasi;Iye asacemera ibodzi na ibodzi na dzina yace.+   Mbuyathu ndi wankulu, pontho ndi wamphambvu kakamwe;+Ndzeru zace nkhabe madire.+   Yahova asalamusa anthu akupfulika,+Mbwenye anyakucita pyakuipa iye asaaponya pantsi.   Imbirani Yahova nyimbo zakupereka takhuta;Phatisirani arpa toera kuimba nyimbo zakusimba Mulungu wathu,   Ule anaphimbira kudzulu na makole,Ule anabvumbisa madzi pa dziko yapantsi,+Ule anameresa tsanga+ mʼmapiri.   Iye asapasa cakudya pinyama,+Pontho asapasa cakudya ana a makhungubwe akuti asalira thangwi ya njala.+ 10  Iye nkhabe kudzumatirwa na mphambvu ya makavalo;+Pontho iye nkhabe kudzumatirwa na kuthamanga mwakucimbiza kwa miyendo ya munthu.+ 11  Yahova asakomerwa na ale ananʼgopa,+Ale anadikhira ufuni wace wakukhonda mala.+ 12  Iwe Yerusalemu, pasa mbiri Yahova. Iwe Sioni, simba Mulungu wako. 13  Iye asacitisa mipiringanyo ya misuwo mikulu ya nzinda wako kukhala yakuwanga;Iye asapasa nkhombo anako. 14  Iye asabweresa ntendere mu dziko yako;+Iye asakukhutisa na tirigu yadidi kakamwe.*+ 15  Iye asapereka ntemo pa dziko yapantsi;Mafalace asathamanga mwakucimbiza. 16  Iye asatumiza neve* mbikhala ninga maweya;+Iye asamwaza bume ninga dotha.+ 17  Iye asagwisa matalala* ninga manyedzwa a nkate.+ Mbani anakwanisa kupirira kuthondola kwace?+ 18  Iye asatumiza mafalace, iwo mbanyunguluka. Iye asacitisa mphepo yace kupepesa,+ madzi mbafamba. 19  Iye asalonga mafalace kuna Yakobe,Asalonga mitemo yace na matongero ace kuna Izraeli.+ 20  Iye nee acita pinthu pyenepi kuna madzindza anango;+Iwo nkhabe cinadziwa iwo thangwi ya matongero ace. Simbani Yahova!*+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Aleluya!” Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.
Fala na Fala: “na mafuta a tirigu.”
Peno: “cinewi.”
Peno: “jelo.”
Peno: “Aleluya!” Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.