Masalmo 39:1-13

  • Umaso ndi wa ndzidzi wakucepa

    • Munthu akhala ninga muya (5, 11)

    • “Lekani kupwaza misozi yanga” (12)

Kuna nyakutsogolera nyimbo; maimbiro a Yedhutuni.*+ Nyimbo ya Dhavidhi. 39  Ine ndalonga: “Ndinaonera njira zangaToera ndikhonde kudawa na lirimi yanga.+ Ndinafunga mulomo wanga toera kuuonera+Khala pana ine pana munthu wakuipa.”   Ine ndamatama, mbandikhonda kulonga cinthu;+Ngakhale cinthu cikhale cadidi ine ndapitiriza kumatama,Mbwenye kupha kukhabva ine kukhali kukulu kakamwe.   Ntima wanga ukhapisa kakamwe. Ndzidzi ukhanyerezera ine, moto ukhapitiriza kugaka. Natenepa ine ndalonga:   “Yahova ndiphedzeni toera ndidziwe kuti mamalisiro anga anakhala api,Pontho ndidziwe kuti ntsiku zanga ndi zingasi,+Toera ndidzindikire kuti umaso wanga ndi wa ndzidzi wakucepa.   Mwandimomwene, ntsiku zidandipasa imwe ndi zakucepa;+Pontho pamaso panu, ntsiku za umaso wanga si pinthu tayu.+ Maseze munthu mʼbodzi na mʼbodzi aoneke ninga ndi wakutsidzikizika, iye basi ene ndi ninga muya.+ (Sela)   Mwandimomwene, umaso wa munthu wakhala ninga nʼthundzi. Iye asathamanga-thamanga papezi. Asagumanya mpfuma mbakhonda dziwa kuti mbani anafuna kuiphatisira.+   Imwe Yahova, ninji pontho cinafunika ine kudikhira? Cidikhiro canga ndimwe basi.   Ndiomboleni mʼmadawo anga onsene.+ Lekani kutawirisa kuti ndipwazwe na munthu wakusowa ndzeru.   Ine ndamatama;Nee ndafungula mulomo wanga,+Thangwi ndimwe adacitisa pinthu pyenepi pyonsene.+ 10  Bulusani kuna ine nyatwa zinandithabusa na imwe. Ine nkhabebve mphambvu thangwi yakuthabuswa na djanja yanu. 11  Imwe musasandika munthu mbamuntcunyusa thangwi ya madodo ace;+Imwe musafudza pinthu pinalemedza iye ninga pinacita berethe. Mwandimomwene anthu onsene ndi ninga muya.+ (Sela) 12  Yahova, bveserani phembero yanga,Bveserani nʼkhuwo wanga wakuphemba ciphedzo.+ Lekani kupwaza misozi yanga. Thangwi ine ndine mulendo kuna imwe,+Munthu anapita pyace na njira* ninga pidacita ambuyanga onsene.+ 13  Lekani kundiyangʼana mwakuipirwa toera ine ndikomerweMbandidzati kufa.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Nyakudza.”