Mabasa a Mboni za Yahova

Bhibhlya mu Cilongero ca Ntsiku na Ntsiku

Bhibhlya ya Dziko Ipswa yathumburuzwa mwadidi, pontho ndi yakukhonda nentsa kuleri. Iyo ndi yakunyindirika thangwi isaphatisira dzina ya Mulungu, Yahova, m’maulendo akukwana 237 mu Novo Testamento.

Bhibhlya mu Cilongero ca Ntsiku na Ntsiku

Bhibhlya ya Dziko Ipswa yathumburuzwa mwadidi, pontho ndi yakukhonda nentsa kuleri. Iyo ndi yakunyindirika thangwi isaphatisira dzina ya Mulungu, Yahova, m’maulendo akukwana 237 mu Novo Testamento.

Kodi Mabukhu Athu Asafika Tani ku Dziko ya Kongo

Miezi yonsene Mboni za Yahova zisacita ulendo wakulapha mbizienda kakwata mabhibhlya na mabukhu toera kuenda kasiya ku pisa pyakutali pinagumanika ku República Democrática do Kongo.

Vidhyu: Ncenjezi—isabuluswa kutomera mu 1879

Onani kuti mukupita kwa pyaka revista ineyi inagawirwa kakamwe pa dziko yonsene yacinja tani.

Basa Yathu Yakucita Mabukhu

Bhibhlya mu Cilongero ca Ntsiku na Ntsiku

Bhibhlya ya Dziko Ipswa yathumburuzwa mwadidi, pontho ndi yakukhonda nentsa kuleri. Iyo ndi yakunyindirika thangwi isaphatisira dzina ya Mulungu, Yahova, m’maulendo akukwana 237 mu Novo Testamento.

Bhibhlya mu Cilongero ca Ntsiku na Ntsiku

Bhibhlya ya Dziko Ipswa yathumburuzwa mwadidi, pontho ndi yakukhonda nentsa kuleri. Iyo ndi yakunyindirika thangwi isaphatisira dzina ya Mulungu, Yahova, m’maulendo akukwana 237 mu Novo Testamento.