Masalmo 63:1-11

  • Kufuna kakamwe Mulungu

    • ‘Ufuni wanu ndi wakufunika kakamwe kupiringana umaso’ (3)

    • “Musandipasa pinthu pyadidi kakamwe” (5)

    • Kunyerezera kakamwe Mulungu namasiku (6)

    • ‘Ine ndakakamira Mulungu’ (8)

Nyimbo ya Dhavidhi, idaimba iye mu ndzidzi ukhali iye kuthando ya Yuda.+ 63  Mulungu, imwe ndimwe Mulungu wanga, ine ndisapitiriza kukusakani.+ Ndiri na nyota ya imwe.+ Ine ndiri wakusowa* mphambvu thangwi ndisakufunani kakamweMu dziko yakuuma na ya mataka akusowa ndimu, yakuti nee iri na madzi.+   Natenepa ndakuonani pa mbuto yakucena;Ndaona mphambvu yanu na mbiri yanu.+   Nakuti ufuni wanu wakukhonda mala ndi wakufunika kakamwe kupiringana umaso,+Mulomo wanga unadzakusimbani.+   Natenepa ndinadzakusimbani mu umaso wanga onsene;Ndinadzalamusa manja anga mbandicemera dzina yanu mu phembero.   Imwe musandikhutisa thangwi musandipasa pinthu pyadidi kakamwe,Natenepa mulomo wanga unadzakusimbani na fala yakutsandzaya kakamwe.+   Ine ndisakukumbukani mu ndzidzi unagona ine patalimba panga;Ine ndisakunyerezerani kakamwe* pa ndzidzi wa tcititciti.+   Thangwi imwe ndimwe mʼphedzi wanga,+Pontho ndisakhuwa mwakutsandzaya mu nʼthundzi wa maphapido anu.+   Ine ndinakukakamirani;Djanja yanu yamadyo yandiphata mwamphambvu.+   Mbwenye ale anafuna kundiphaAnadzaenda pantsi kakamwe pa mataka. 10  Iwo anadzaphiwa na supada;Iwo anadzakhala cakudya ca anambwa a ntsanga. 11  Mbwenye mambo anadzakomerwa na pinafuna kuncitira Mulungu. Munthu anafuna kudumbira mu dzina Yace anadzatsandzaya,Thangwi milomo ya anthu analonga uthambi inadzamatamiswa.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “Manungo anga nkhabe.”
Peno: “mwacidikhodikho.”