Masalmo 36:1-12

  • Ufuni wakukhonda mala wa Mulungu

    • Nyakucita pyakuipa nkhabe kugopa Mulungu (1)

    • Mulungu ndiye anapasa umaso (9)

    • “Thangwi ya ceza canu, ife tisakwanisa kuona ceza” (9)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Nyimbo ya Dhavidhi ntumiki wa Yahova. 36  Uipi usatsogolera ntima wa munthu anacita pyakuipa;Iye nkhabe kugopa Mulungu.+   Iye asaoneka ekhene ninga wakufunika kakamweNa thangwi ineyi, iye nkhabe kudzindikira, nee kuida madodo ace.+   Mafala anabuluka pamulomo pace ndi akudzidzida na akunyengeza;Iye nkhabe ndzeru zakucita pinthu pyadidi.   Maseze ali patalimba pace, iye asanyerezera kucita pinthu pyakuipa. Iye asankhula kupita na njira yakuti nee ndi yadidi;Iye nee asacalira pinthu pyakuipa.   Yahova, ufuni wanu wakukhonda mala wafika mpaka kudzulu,+Kukhulupirika kwanu kwafika mpaka mʼmakole.   Ulungami wanu ndi ninga mapiri makulu kakamwe;*+Kutonga kwanu kwakhala ninga madzi mazinji akuzika kakamwe.+ Yahova, imwe musapulumusa anthu na pinyama.+   Mulungu, ufuni wanu wakukhonda mala ndi wakufunika kakamwe.+ Ana a anthu asathawira+ Mu nʼthundzi wa maphapido anu.   Iwo asadya mbakhuta na pinthu pizinji piri nʼnyumba mwanu,+Pontho, imwe musaapasa pinthu pizinji pyadidi ninga mukuacitisa kumwa madzi a mu nkulo wakuti uli na madzi mazinji.+   Imwe ndimwe anapasa umaso;+Thangwi ya ceza canu, ife tisakwanisa kuona ceza.+ 10  Pitirizani kupangiza ufuni wanu wakukhonda mala kuna ale anakudziwani,+Pontho pangizani ulungami wanu kuna ale ali na ntima wakulungama.+ 11  Lekani kutawirisa kuti miyendo ya anthu akudzikuza indiponde Peno kutawirisa kuti anthu anacita pyakuipa andithamangise. 12  Onani, anyakucita pyakuipa amala kugwa;Iwo agwa, pontho nkhabe kwanisa kulamuka.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “ninga mapiri a Mulungu.”