Masalmo 86:1-17

  • Nkhabepo mulungu wakulandana na Yahova

    • Yahova ali dzololo toera kulekerera (5)

    • Madzindza onsene anadzalambira Yahova (9)

    • “Ndipfundziseni njira zanu” (11)

    • “Ndicitiseni kugopa dzina yanu na ntima onsene” (11)

Phembero ya Dhavidhi. 86  Imwe Yahova, ndibvesereni, pontho tawirani phembero yanga,Thangwi ndatsukwala, pontho ndatcerenga.+   Tsidzikizani umaso wanga, thangwi ndine wakukhulupirika.+ Pulumusani ntumiki wanu wakuti asakunyindirani,Thangwi imwe ndimwe Mulungu wanga.+   Ndibvereni ntsisi imwe Yahova,+Thangwi ntsiku zonsene ine ndisakucemerani.+   Citisani ntumiki wanu* kukhala wakutsandzaya,Thangwi ine ndisathawira kuna imwe Yahova.   Thangwi imwe Yahova ndimwe wadidi,+ pontho muli dzololo toera kulekerera;+Ufuni wanu wakukhonda mala ndi ukulu kuna onsene anakucemerani.+   Yahova bveserani phembero yanga;Pontho bveserani kudembetera kwanga toera kuphemba ciphedzo.+   Pa ntsiku ya nyatwa zanga ine ndinakucemerani,+Thangwi imwe munanditawira.+   Pakati pa alungu, nkhabepo unango ninga imwe Yahova,+Nkhabepo unango adacita pinthu ninga pidacita imwe.+   Madzindza onsene adacita imweAnadzabwera mbagodama pamaso panu Yahova,+Pontho iwo anadzapasa mbiri dzina yanu.+ 10  Thangwi ndimwe wankulu, pontho musacita pinthu pyakudzumisa;+Imwe basi ndimwe Mulungu.+ 11  Yahova, ndipfundziseni njira zanu.+ Ndinadzafamba mu undimomwene wanu.+ Ndicitiseni kugopa dzina yanu na ntima onsene.*+ 12  Yahova Mulungu wanga, ine ndisakusimbani na ntima wanga onsene,+Pontho ndinadzapasa mbiri dzina yanu kwenda na kwenda, 13  Thangwi ufuni wanu wakukhonda mala ndi ukulu kuna ine,Pontho mwapulumusa umaso wanga Munthumbi,* pantsi kakamwe.+ 14  Mulungu, anthu akudzikuza andisandukira;+Nsoka wa anthu akuipa usafuna kundipha,*Pontho pya imwe, iwo nkhabe napyo basa.*+ 15  Mbwenye imwe Yahova, ndimwe Mulungu wantsisi na wakukoma ntima,*Wakupirira,* waufuni kakamwe na wakukhulupirika.*+ 16  Ndiyangʼaneni mbamundibvera ntsisi.+ Pasani mphambvu ntumiki wanu,+Pontho pulumusani mwana wa ntumiki wanu wankazi. 17  Ndipangizeni cidzindikiro ca udidi wanu,Toera ale anandiida aone pyenepi mbapasika manyadzo. Thangwi imwe Yahova ndimwe mʼphedzi wanga na mʼbalangazi wanga.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ntima wa ntumiki wanu.”
Peno: “Ndipaseni ntima wakukhonda gawika.”
Peno: “Seoli,” ndi kumasiye kunaikhwa anthu onsene. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “iwo nee akuikhani patsogolo pawo.”
Peno: “usasaka umaso wanga.”
Peno: “wadidi.”
Peno: “Wakukhonda cimbiza kuipirwa.”
Peno: “wandimomwene.”