Masalmo 141:1-10

  • Phembero toera kutsidzikizwa

    • “Phembero yanga mbikhale ninga insenso” (2)

    • Kusandikwa na munthu wakulungama ndi ninga mafuta (5)

    • Anyakucita pyakuipa anamangika na misampha yawo (10)

Nyimbo ya Dhavidhi. 141  Yahova, ine ndisakucemerani.+ Bwerani mwakucimbiza toera mudzandiphedze.+ Ndibvesereni ndingakucemerani.+   Phembero yanga mbikhale ninga insenso+ yakukhunganywa mwadidi pamaso panu,+Kudembetera kwanga, mbakukhale ninga ntsembe* yakumaulo.+   Yahova, ikhani nyakuonera pamulomo panga,Lekani tawirisa kuti pinthu pyakuipa pibuluke pamulomo panga.+   Lekani tawirisa kuti ntima wanga ufune pinthu pyakuipa,+Lekani kuutawirisa kucita pyakuipa pabodzi na anyakucita pyakuipa;Cipo ndisafunika kugumanika mʼmaphwando awo.   Munthu wakulungama angandimenya, kuna ine ndi cipangizo ca ufuni wakukhonda mala;+Iye angandisandika, pinakhala ninga akutsanula mafuta munsolo mwanga,+Akuti ine nee ndinaakhonda.+Ine ndinapitiriza kucita phembero ngakhale mu ndzidzi wa nyatwa zawo.   Maseze anyakutonga miseru awo aponywe pantsi kubulukira pankhomole, Mbumba inadzabvesera mafala anga, thangwi iwo ndi adidi kakamwe.   Ninga mataka anamwazika mu ndzidzi unalima munthu, Magogodo athu amwazikambo pa Nthumbi.*   Mbwenye maso anga asayangʼana kuna imwe Yahova Mbuya Wankulu Kakamwe.+ Ine ndisathawira kuna imwe. Lekani tawirisa kuti ndiphiwe.   Nditsidzikizeni ku nsampha udanditeyera iwo,Nditsidzikizeni mʼmisampha ya anyakucita pyakuipa. 10  Anyakucita pyakuipa anadzamangika na misampha idateya iwo,+Mu ndzidzi wakuti ine ndinadzapita mwakutsidzikizika.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “ntsembe ya pyakudya.”
Peno: “Seoli,” ndi kumasiye kunaikhwa anthu onsene. Onani Mabvekero a Mafala Anango.