Masalmo 143:1-12

  • Kufuna kakamwe Mulungu ninga mataka akusowa madzi

    • “Ine ndisanyerezera mabasa anu” (5)

    • “Ndipfundziseni toera ndicite cifuno canu” (10)

    • ‘Nditsogolereni na nzimu wanu wadidi’ (10)

Nyimbo ya Dhavidhi. 143  Yahova, bveserani phembero yanga;+Bveserani kudembetera kwanga toera kuphemba ciphedzo. Nditawireni mwakubverana na kukhulupirika kwanu na ulungami wanu.   Lekani kutonga ntumiki wanu,Thangwi mwa ale ali mʼmaso nkhabepo wakulungama pamaso panu.+   Thangwi nyamalwa akunditcinga;Iye atingʼindira pantsi umaso wanga. Iye andicitisa kukhala ncidima ninga ale adafa kale kakamwe.   Ine ndafewa manungo,+Mphambvu zanga zamaliratu.+   Ine ndisakumbuka ntsiku zakale;Ine ndisanyerezera mabasa anu onsene;+Ndisanyerezera* mwadidi pya mabasa a manja anu.   Ine ndalamusa manja anga kuna imwe mbandicita phembero;Ine ndisadikhira imwe ninga mataka akuuma anadikhira madzi toera abvumbe.+ (Sela)   Yahova, nditawireni mwakucimbiza;+Mphambvu zanga zamaliratu.+ Lekani kundibisira nkhope yanu,+Toera ndikhonde kukhala ninga ale anaenda nʼdjenje.*+   Ndicitiseni kuti ndibve pya ufuni wanu wakukhonda mala namacibese,Thangwi ine ndisanyindira imwe. Ndipangizeni njira inafunika ine kufamba,+Thangwi umaso wanga uli mʼmanja mwanu.   Yahova, ndipulumuseni mʼmanja mwa anyamalwa anga. Ine ndisanyindira citsidzikizo canu.+ 10  Ndipfundziseni toera ndicite cifuno canu,+Thangwi imwe ndimwe Mulungu wanga. Nzimu wanu ndi wadidi,Iwo mbunditsogolere mu dziko yaulungami. 11  Yahova, ndikoyeni na umaso thangwi ya dzina yanu. Ndipulumuseni* mu nyatwa, mwakubverana na ulungami wanu.+ 12  Thangwi ya ufuni wanu wakukhonda mala, fudzani* anyamalwa anga;+Fudzani onsene ananditcinga,*+Thangwi ine ndine ntumiki wanu.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Ndisapfundza.”
Peno: “munthumbi.”
Peno: “Pulumusani umaso wanga.”
Fala na Fala: “matamisani.”
Peno: “anatcinga umaso wanga.”