Masalmo 7:1-17

  • Yahova ndi Ntongi wakulungama

    • “Imwe Yahova, nditongeni” (8)

Nyimbo yaciliro ya Dhavidhi idaimba iye kuna Yahova thangwi ya mafala a Kusi wa dzindza ya Bhenjamini. 7  Yahova Mulungu wanga, ine ndisathawira kuna imwe.+ Ndipulumuseni kuna onsene ale ananditcinga.+   Mungakhonda kucita pyenepi, iwo anandikhwedzula ninga pinacita nkhalamu,+Anandiphata mbandisowa munthu wakundipulumusa.   Yahova Mulungu wanga, khala ndacita cinthu cakuipa,Khala ndacita pinthu mwakusowa ulungami,   Khala ndacita pyakuipa kuna ule adandicitira pyadidi,+Peno khala mwakusowa mathangwi ndatapata pinthu pya nyamalwa wanga,*   Khala ndi tenepo, nyamalwa mbanditowerere mpaka kundiphata;*Mbandigwise pantsi, pontho mbandipondeponde mpaka kufa,Mbacitise mbiri yanga kuzambazika mu pfumbi. (Sela)   Lamukani mu ukali wanu Yahova;Malisani kuipirwa kwa anyamalwa anga;+Lamukani toera mundiphedze, pontho citisani kuti paoneke ulungami.+   Citisani kuti madzindza abwere nʼkhundu mwanu,Mbamuatcunyusa kubulukira kudzulu.   Yahova anadzatonga madzindza.+ Imwe Yahova, nditongeni mwakubverana na ulungami wanga,Pontho mwakubverana na kukhulupirika kwanga.+   Ndaphata miyendo, malisani pinthu pinacita anthu akuipa. Mbwenye citisani kuti pinthu pifambe mwadidi kuna anthu akulungama.+Thangwi imwe ndimwe Mulungu wakulungama,+ pontho musadinga ntima+ na mabvero ankati kakamwe.*+ 10  Mulungu ndi xango yanga,+ pontho ndi Mpulumusi kuna ale ali na ntima wakulungama.+ 11  Mulungu ndi Ntongi* wakulungama,+Pontho ntsiku zonsene Mulungu asadziwisa anyakuipa pya kutonga kwace. 12  Munthu angakhonda kutcunyuka,+ Mulungu asanoza supada yace;+Iye asakunga uta wace toera kulasa.+ 13  Iye anadzaphatisira pida pyace pyamphambvu;Iye anadzaphatisira mapswimo ace a moto.+ 14  Yangʼanani! Alipo anatomesa pinthu pyakuipa;Iye asabala nyatwa na uthambi.+ 15  Iye asakumba djenje mbaizikisa,Mbwenye iye asagwera nʼdjenje idakumba iye.+ 16  Nyatwa zidatomesa iye zinanʼgwera pontho pa nsolo pace;+Makhaliro ace auphanga anabwera pontho kuna iye. 17  Ine ndinadzasimba Yahova thangwi yaulungami wace;+Ndinadzaimba nyimbo toera kusimba dzina ya Yahova,+ Mulungu Wakudzulu Kakamwe.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “Mu ndzidzi ukhawandzira ine ale ananditcinga mwakusowa mathangwi.”
Peno: “kuphata umaso wanga.”
Peno: “asaona ntima na mpswiyo.”
Peno: “Nyakutonga miseru.”