Masalmo 75:1-10

  • Mulungu asatonga mwaulungami

    • Anyakucita pyakuipa anadzamwa piri nʼkhomitco ya Yahova (8)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Inalonga pya “Lekani Kundifudza.” Nyimbo ya Azafe.+ 75  Tisapereka takhuta kuna imwe Mulungu, tisapereka takhuta kuna imwe;Dzina yanu iri dhuzi,+Pontho anthu asadziwisa mabasa anu akudzumisa.   Imwe musalonga: “Ndingakhazikisa ndzidzi,Ndisatonga mwaulungami.   Pidatetemera dziko yapantsi na onsene anakhala mwenemo,Ndine adalikhisa mizati yace.” (Sela)   Ine ndapanga anthu akudzikuza: “Lekani kugaya,” Ndapangambo anthu anacita pyakuipa: “Lekani kukhala na nthuku thangwi ya mphambvu* zanu.   Lekani kukhala na nthuku ikulu thangwi ya mphambvu* zanuPeno kulonga mwakudzikuza.   Thangwi kulemedzwa kwa munthuNkhabe kubuluka kumabulukiro a dzuwa, kumadokero a dzuwa peno kunterero.   Mulungu ndi Ntongi.+ Iye asacepesa mʼbodzi mbakuza unango.+   Thangwi mʼmanja mwa Yahova muli na khomitco;+Vinyu yabvungazwa, pontho ikubuluka mapobvu. Mwandimomwene iye anadzaikhuthula,Pontho anthu onsene anacita pyakuipa pa dziko yapantsi anadzaimwa yonsene mpaka thotho yakumalisa.”+   Mbwenye ine ndinadzadziwisa pinthu pyenepi kwenda na kwenda;Ndinaimba nyimbo zakusimba Mulungu wa Yakobe. 10  Thangwi iye asalonga: “Ndinadzamalisa mphambvu* zonsene za anyakucita pyakuipa,Mbwenye mphambvu* za anyakulungama zinadzathimizirika.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “nyanga.”
Fala na Fala: “nyanga.”
Fala na Fala: “nyanga.”
Fala na Fala: “nyanga.”