Masalmo 66:1-20

  • Mabasa akudzumisa a Mulungu

    • “Bwerani, pontho onani mabasa a Mulungu” (5)

    • “Ndinadzakwanirisa mapikiro anga kuna imwe” (13)

    • Mulungu asabvesera maphembero (18-20)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Nyimbo. 66  Imwe anthu a pa dziko yonsene, khuwani mwakukomerwa mbamusimba Mulungu.+   Imbani nyimbo toera kusimba dzina yace ikulu. Mpaseni mbiri mbamunsimba.+   Pangani Mulungu: “Mabasa anu ndi akudzumisa kakamwe!+ Thangwi ya mphambvu zanu zikulu,Anyamalwa anu anadzabunyala thangwi yakukugopani.+   Anthu onsene a pa dziko yapantsi anadzakugodamirani;+Iwo anadzaimba mbakusimbani;Anadzaimba nyimbo toera kusimba dzina yanu.”+ (Sela)   Bwerani, pontho onani mabasa a Mulungu. Pinthu pinacitira iye ana a anthu ndi pyakudzumisa.+   Iye acinja bara kudza mataka akuuma;+Iwo awambuka nkulo na miyendo.+ Penepo ife takomerwa thangwi ya pinthu pidaticitira iye.+   Iye asatonga kwenda na kwenda+ thangwi ya mphambvu zace. Maso ace asaona pinacita madzindza.+ Anthu akuti nkhabe funa kucinja mbaleke kulemedzeka okhene.+ (Sela)   Imwe mbumba, simbani Mulungu wathu,+Pontho nsimbeni mwakugaluza.   Iye asakoya umaso wathu;+Iye nkhabe kutawirisa kuti tigwe.*+ 10  Mulungu, imwe mwatidinga;+Imwe mwaticenesa ninga munaceneswa parata ingaikhwa pa moto. 11  Imwe mwatipitisa mu ukonde;*Mwatithukisa* ntolo wakulemera kakamwe. 12  Imwe mwatawirisa anthu toera kutiponda-ponda;Nyatwa zidatamba ife zakhala ninga tapitiswa pa moto na mʼmadzi;Buluka penepo mwatiendesa pa mbuto yakupuma. 13  Ndinadzapita nʼnyumba mwanu na ntsembe zakupiswa;+Ndinadzakwanirisa mapikiro adacita ine kuna imwe+ 14  Adacita ine na mulomo wanga+Mbandialonga mu ndzidzi ukhali ine pa nyatwa. 15  Ndinadzapereka kuna imwe ntsembe za pinyama pyakununaNdinadzapereka mabira kuna imwe. Ndinadzapereka ngʼombe zimuna na mabokho. (Sela) 16  Bwerani, pontho bveserani imwe monsene munagopa Mulungu,Ine ndinadzakupangani pinthu pinandicitira iye.+ 17  Ine ndancemera na mulomo wangaMbandinsimba na lirimi yanga. 18  Mbandidanyerezera cinthu cakuipa muntima mwanga,Yahova nee mbadandibvesera.+ 19  Mbwenye Mulungu andibvesera;+Iye abvesera mwadidi phembero yanga.+ 20  Mbasimbwe Mulungu wakuti nee akhonda kubvesera phembero yanga,Peno wakuti nee akhonda kupangiza ufuni wace wakukhonda mala kuna ine.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “tidzedzereke; tigwegweduke.”
Peno: “mʼmalitcera akusodza nawo ntsanga.”
Fala na Fala: “Mwaikha ncunu mwathu.”