Masalmo 10:1-18

  • Yahova ndi mʼphedzi wa ule adasowa ciphedzo

    • Nyakucita pyakuipa asalonga: “Nkhabeko Mulungu” (4)

    • Nyakusowa citsidzikizo asanyindira Yahova (14)

    • “Yahova ndi Mambo wakwenda na kwenda” (16)

ל [Lamedhi] 10  Yahova, thangwi yanji imwe muli kutali kakamwe? Thangwi yanji imwe musabisala mʼmidzidzi ya nyatwa?+   Nyakucita pyakuipa asatcinga anthu akusowa citsidzikizo thangwi yakudzikuza kwace,+Mbwenye iye anadzaphatwa na misampha inanyerezera iye.+   Thangwi nyakucita pyakuipa asagaya na pifuno pyace+Pontho asapasa nkhombo ule anafuna pyonsene;*נ [Nuni] Iye nkhabe lemedza Yahova.   Thangwi yakudzikuza kwace, ule anacita pyakuipa nkhabe kusaka Mulungu;Ndzidzi onsene iye asalonga: “Nkhabeko Mulungu.”+   Pyonsene pinacita iye pisanfambira mwadidi,+Iye nkhabe kubvesesa matongero anu thangwi ali padzulu kakamwe;+Iye asasingirira anyamalwa ace onsene.   Iye asalonga muntima mwace: “Ine cipo ndinagwa;Mu ubalwi na ubalwiIne cipo ndinaona nyatwa.”+ פ [Pe]   Nkanwa mwace mwadzala na mafala akuipa, authambi na akuthusa;+Iye asaphatisira lirimi yace toera kulonga mafala akutikana na akupasa dzedze.+   Iye asabisalira anthu dhuzi na mamidzi;Pa mbuto ineyi iye asapha anthu akusowa mulando.+ ע [Ayine] Maso ace asasaka munthu wakusowa citsidzikizo.+   Iye asadikhira pa mbuto yace yakubisalira ninga pinacita nkhalamu.+ Iye asadikhira toera kuphata nyakusowa ciphedzo. Pa nsampha wace iye asaphata nyakusowa ciphedzo.+ 10  Ule anaphatwa asathabuswa mbagwiswa pantsi;Anyakusowa citsidzikizo asagwera mʼmisampha yace. 11  Iye asalonga muntima mwace: “Mulungu nee asapikumbukabve.+ Iye azungunusa nkhope yace. Nkhabe cinaona iye.”+ ק [Kofe] 12  Lamukani Yahova.+ Mulungu wanga, pangizani mphambvu zanu.+ Lekani kuduwala anthu akusowa ciphedzo.+ 13  Thangwi yanji nyakucita pyakuipa nkhabe lemedza Mulungu? Iye asalonga muntima mwace: “Imwe nkhabe kudzanditonga.” ר [Rexi] 14  Imwe musaona ale anacitisa anthu kuthabuka na kutamba nyatwa. Imwe musaona mbamucita pinthu thangwi ya pyenepi.+ Nyakusowa citsidzikizo asanyindira imwe;+Imwe musaphedza mwana waumphawi.*+ ש [Xini] 15  Khumulani nkono wa nyakucita pyakuipa na wa nsumankha,+Mungasaka pinthu pyakuipa pinacita iye,Nee munadzapionabve. 16  Yahova ndi Mambo wakwenda na kwenda.+ Madzindza a anthu azambazika pa dziko yapantsi.+ ת [Tau] 17  Mbwenye imwe Yahova, munadzabva phembo ya anthu akucepeseka.+ Imwe munadzakhunganya mitima yawo,+ pontho munadzaatsalakana mwadidi.+ 18  Imwe munadzapangiza ulungami kuna ana aumphawi na ale anathabuswa,+Toera akhonde pontho kugopeswa na anthu adacitwa na pfumbi.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “Munthu anafuna pyonsene asapasika nkhombo ekhene.”
Peno: “mwana adaferwa na pai wace.”