Masalmo 85:1-13

  • Phembero toera kubverwa pontho ntsisi

    • Mulungu anadzalonga pya ntendere kuna anthu akukhulupirika (8)

    • Ufuni na kukhulupirika pinadzagumanikana (10)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Nyimbo ya ana a Kora.+ 85  Yahova, imwe mwabvera ntsisi dziko yanu;+Imwe mwabweresa ana a Yakobe akuti akhadaendeswa ku ubitcu.+   Imwe mwalekerera madodo a mbumba yanu;Imwe mwalekerera* madawo awo onsene.+ (Sela)   Imwe mwabweza ukali wanu onsene;Nee mwapangiza ukali wanu ukulu.+   Imwe Mulungu mpulumusi wathu, tipaseni pontho mphambvu,*Pontho lekanibve kuipirwa na ife.+   Kodi munaipirwa na ife kwenda na kwenda?+ Munapitiriza kupangiza ukali wanu kuna ubalwi na ubalwi?   Kodi nee munatipasa pontho mphambvuToera mbumba yanu ikomerwe thangwi ya imwe?+   Yahova, tipangizeni ufuni wanu wakukhonda mala,+Pontho tipulumuseni.   Ine ndinabvesera pinafuna kulonga Mulungu wandimomwene Yahova,Thangwi iye anadzalonga pya ntendere kuna mbumba yace,+ kuna anthu ace akukhulupirika,Mbwenye iwo nee asafunika kunyindira mphambvu zawo ninga kale.+   Iye ali dzololo toera kupulumusa ale ananʼgopa,+Toera mbiri yace ikhale mu dziko yathu. 10  Ufuni wakukhonda mala na kukhulupirika pinadzagumanikana;Ulungami na ntendere pinadzampswompswonana.+ 11  Kukhulupirika kunaphukira pa dziko yapantsi,Pontho ulungami unadzabwera kubulukira kudzulu.+ 12  Inde, Yahova anadzapereka pinthu pyadidi,*+Pontho dziko yathu inadzabala misapo yace.+ 13  Ulungami unafamba patsogolo pace,+Pontho unasasanya njira toera miyendo yace ifambe mwenemu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “mwaphimbira.”
Peno: “tigumanyeni pontho.”
Peno: “pizinji.”