Masalmo 137:1-9

  • Dhuzi na mikulo ya ku Bhabhilonya

    • Nyimbo za ku Sioni nee zikhaimbwabve (3, 4)

    • Bhabhilonya anadzafudzwa (8)

137  Ife tikhali nawa dhuzi na mikulo ya ku Bhabhilonya.+ Talira pidakumbuka ife Sioni.+   Ife tikhamanika maarpa athu,Pakati pa miti* ya mu dziko ineyi.*+   Kweneko, ale adatiendesa ku ubitcu atiphemba toera tiaimbire nyimbo,+Ale akhatisingirira akhafuna kuti tiasekese: “Tiimbireni ibodzi mwa nyimbo za ku Sioni.”   Tinakwanisa tani kuimba nyimbo ya YahovaMu dziko yacilendo?   Iwe Yerusalemu, ine ndingakuduwala,Djanja yanga yamadyo mbikhale yakusowa basa.*+   Ine ndingakhonda kukukumbuka,Ine ndingakhonda kuona Yerusalemu ninga wakufunika kakamweKupiringana pinthu pinakomerwa na ine,+Lirimi yanga mbiphatane na mulomo wanga.   Yahova, kumbukaniPidalonga Aedhomi pa ntsiku idagwa Yerusalemu: “Ufudzeni! Ufudzeni mpaka padatoma iwo kumangwa!”+   Iwe mwana wankazi wa Bhabhilonya, wakuti wasala pangʼono toera kufudzwa,+Nyakutsandzaya ndi ule anafuna kukucitiraPinthu pibodzi pyene pidacita iwe kuna ife.+   Nyakutsandzaya ndi ule anafuna kuphata anakoMbaapeyera pa miyala.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala Yacihebheri isalonga pya muti wakuti usagumanika kakamwe nʼkhundu mwa mikulo ya ku Oriente Médio. Ncizungu ndi “choupos.”
Ineyi ndi dziko ya Bhabhilonya.
Munjira inango: “mbiume.”