Masalmo 116:1-19

  • Nyimbo yakupereka takhuta

    • “Ninji pinafuna ine kupasa Yahova?” (12)

    • “Ndinadzathukula khomitco ya cipulumuso” (13)

    • “Ndinadzakwanirisa mapikiro anga kuna Yahova” (14, 18)

    • Kufa kwa anthu akukhulupirika kusapha kakamwe (15)

116  Ine ndisafuna YahovaThangwi iye asabva* fala yanga na kudembetera kunacita ine toera kuphemba ciphedzo.+   Thangwi iye asakotama* toera kundibvesera,+Pontho ndinadzancemera mu ndzidzi unakhala ine mʼmaso.*   Nkhambala zinabweresa kufa zandizungulira;Nthumbi yandikunda.*+ Ine ndakundwa na nyatwa, pontho na kutsukwala.+   Natenepa ndacemera dzina ya Yahova:+ “Imwe Yahova, ndipulumuseni!”   Yahova ndi wakukoma ntima* na waulungami;+Mulungu wathu ndi wantsisi.+   Yahova asatsidzikiza anyakusowa maluso.+ Ndikhali wakusowa mphambvu, mbwenye iye andipulumusa.   Umaso wanga mbupume pontho,Thangwi Yahova anditsalakana munjira yadidi.   Imwe mwandipulumusa toera ndikhonde kuphiwa,Mwatsidzikiza maso anga toera akhonde buluka misozi, manyalo anga toera akhonde kugwegweduka.+   Ine ndinadzafamba pamaso pa Yahova mu dziko ya anthu ali mʼmaso. 10  Ndikhali na cikhulupiro, na thangwi ineyi, ine ndalonga;+Ine ndikhali wakutsukwala kakamwe. 11  Ine ndasowa cakucita mbandilonga: “Anthu onsene asalonga uthambi.”+ 12  Ninji pinafuna ine kupasa YahovaThangwi ya pinthu pyonsene pyadidi pinandicitira iye? 13  Ndinadzathukula khomitco ya cipulumuso,*Pontho ndinadzacemera dzina ya Yahova. 14  Ndinadzakwanirisa mapikiro anga kuna YahovaPamaso pa mbumba yace yonsene.+ 15  Yahova asabva kupha kakamwe*Atumiki ace akukhulupirika angafa.+ 16  Ndisakudembeterani imwe Yahova,Thangwi ine ndine ntumiki wanu. Ndine ntumiki wanu, mwana wa bitcu wanu wankazi. Mwasudzula maunyolo adamangwa na ine.+ 17  Ine ndinadzapereka kuna imwe ntsembe yakupereka takhuta;+Ndinadzacemera dzina ya Yahova. 18  Ndinadzakwanirisa mapikiro anga kuna Yahova+Pamaso pa mbumba yace yonsene,+ 19  Pa kintalo ya nyumba ya Yahova,+Mu nzinda wa Yerusalemu. Simbani Yahova!*+

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “Ine ndisafuna thangwi Yahova asabva.”
Peno: “asafungula makutu ace.”
Fala na Fala: “mu ntsiku za umaso wanga.”
Fala na Fala: “Nyatwa zinabwereswa na nthumbi zandigumana.”
Peno: “wadidi.”
Peno: “cipulumuso cikulu.”
Fala na Fala: “Ndi nkhani ikulu kuna Yahova.”
Peno: “Aleluya!” Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.