Masalmo 144:1-15

  • Phembero yakuwina

    • ‘Munthu mbani?’ (3)

    • ‘Anyamalwa mbabalalike’ (6)

    • Mbumba ya Yahova ndi yakutsandzaya (15)

Nyimbo ya Dhavidhi. 144  Mbasimbwe Yahova, Mwala wanga,+Ule anapfundzisa manja anga toera kumenya nkhondo,Pontho asapfundzisa pyala pyanga toera kumenyana na anyamalwa anga.+   Iye ndi citsidzikizo canga, pontho asapangiza ufuni wace wakukhonda mala kuna ine,Iye ndi mbuto yanga yakuthawira yakutsidzikizika* na mpulumusi wanga,Iye ndi xango yanga, pontho ine ndisathawira kuna Iye,+Iye asacitisa anthu kukundwa mbakhala mʼmanja mwanga.+   Yahova, kodi munthu mbani toera muntsalakane,Mbani mwana wa munthu toera mumbvesere?+   Munthu akhala ninga muya;+Ntsiku za umaso wace zisamala mwakucimbiza ninga nʼthundzi.+   Yahova, pendamisani* kudzulu mbamutcita;+Khuyani mapiri mbamuacitisa kubuluka utci.+   Citisani njazi kucetuma toera anyamalwa abalalike;+Ponyani mapswimo anu toera anyamalwa akhale pa uviyaviya.+   Futhulani manja anu bulukira kudzulu;Ndiomboleni, pontho ndipulumuseni mʼmadzi akuzika,Mʼmanja mwa* anthu anakhonda ine dziwa,+   Akuti asalonga uthambi na milomo yawoNa ale akuti asalamusa manja awo a madyo toera kudumbira pinthu pyauthambi.*   Mulungu, ine ndinakuimbirani nyimbo ipswa.+ Ndinadzaphatisira cakuimba naco ca nkhambala khumi toera kuimba nyimbo zakukusimbani, 10  Thangwi imwe musacitisa amambo kuwina,*+ Imwe mwacitisa kuti ntumiki wanu Dhavidhi akhonde kuphiwa na supada.+ 11  Ndiomboleni, pontho ndipulumuseni mʼmanja mwa anthu anakhonda ine dziwa,Akuti asalonga uthambi na milomo yawoNa ale akuti asalamusa manja awo a madyo toera kudumbira pinthu pyauthambi. 12  Penepo anathu amuna anadzakhala ninga miti mingʼono yakuti isakula mwakucimbiza,Anathu akazi anadzakhala ninga mizati inabalikisa nkhomo za nyumba ya mambo. 13  Mbuto zinakoyera ife pyakudya zinadzala na pyakudya pya mitundu yonsene;Mʼminda mwathu, mabira athu anadzathimizirika mbakhala pikwi pizinji kakamwe. 14  Ngʼombe zathu zakubindula nee zinadzagwerwa na cidengwa peno kupoloza;*Mʼmbuto zathu zonsene zapakweca, nee munadzaoneka kulira thangwi ya nyatwa. 15  Yakutsandzaya ndi mbumba yakuti pinthu piri tenepo kuna iwo! Yakutsandzaya ndi mbumba yakuti Mulungu wawo ndi Yahova!+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mbuto yakuthawira ya pa nthunda.”
Peno: “kotamisani.”
Peno: “Mu mphambvu za.”
Fala na Fala: “Pontho djanja yawo yamadyo ndi djanja yamadyo yauthambi.”
Peno: “kupulumuka.”
Peno: “kugweda.”