Masalmo 92:1-15

  • Yahova ali padzulu kakamwe kwenda na kwenda

    • Mabasace akudzumisa na udziwisi wace ukulu (5)

    • “Anthu akulungama anadzakula mwadidi ninga muti” (12)

    • Anthu akukalamba anapitiriza kubala misapo (14)

Nyimbo ya ntsiku ya Sabudu. 92  Mphyadidi kupereka takhuta kuna Yahova,+Pontho kuimba nyimbo zakusimba dzina yanu, imwe Wakudzulu Kakamwe,   Toera kudziwisa ufuni wanu wakukhonda mala+ namacibese,Pontho toera kudziwisa kukhulupirika kwanu namasiku,   Na cakuimba naco ca nkhambala khumi,Pabodzi na arpa yakulira mwadidi.+   Thangwi imwe Yahova mwandicitisa kutsandzaya na mabasa anacita imwe;Ine ndisakhuwa mwakukomerwa thangwi ya mabasa a manja anu.   Yahova, mabasa anu ndi akudzumisa kakamwe.+ Udziwisi wanu ndi ukulu kakamwe.+   Munthu wakusowa ndzeru nkhabe dziwa mabasa anu na udziwisi wanu;Pontho nkhabe dzemwa anakwanisa kubvesesa ipi:+   Anthu akuipa angamera ninga tsangaPontho anyakucita pyakuipa onsene angathambaruka,Ndi toera afudzwe kwenda na kwenda.+   Yahova, kwenda na kwenda imwe muli padzulu kakamwe kupiringana onsene.   Yahova, onani anyamalwa anu,Mwandimomwene, anyamalwa anu anadzafudzwa;Anyakucita pyakuipa onsene anadzabalalika.+ 10  Mbwenye imwe munadzathimizira mphambvu* zanga mbazikhala ninga za nyati;Ndinadzadzola mafuta toera khanda yanga ifewe.+ 11  Maso anga anadzaona kukundwa kwa anyamalwa anga;+Makutu anga anadzabva pya kukundwa kwa anyakucita pyakuipa anandisandukira. 12  Mbwenye anthu akulungama anadzakula mwadidi ninga muti wa ncindu,Pontho anadzakula kakamwe ninga muti wa sedhro wa ku Libhano.+ 13  Iwo ndi ninga miti idatcekwa panyumba ya Yahova;Asakula pa kintalo ya nyumba ya Mulungu wathu.+ 14  Maseze iwo akalambe,* anapitiriza kubala misapo;+Iwo anadzapitiriza kukhala amphambvu* na aungumi wadidi,+ 15  Mbadziwisa kuti Yahova ndi wakulungama. Iye ndi Mwala wanga,+ pontho iye nkhabe kucita pinthu pyakusowa ulungami.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “nyanga.”
Peno: “abuluke imbvi.”
Fala na Fala: “akukhuma.”