Masalmo 55:1-23

  • Phembero pakusandukirwa na xamwali

    • Kutikanwa na xamwali wa ponda ndipondembo (12-14)

    • “Siyirani Yahova nyatwa zanu” (22)

Kuna nyakutsogolera nyimbo; toera iimbwe na pyakuimba napyo pya nkhambala. Masikili.* Nyimbo ya Dhavidhi. 55  Mulungu, bveserani phembero yanga,+Pontho lekani kukhonda phembo yanga yakundibvera ntsisi.*+   Ndibvesereni mwadidi, pontho nditawireni.+ Nyatwa zanga zisandidzudzumisa.+Ine nkhabe dziwa cakucita,   Thangwi ya pinthu pinalonga nyamalwa wanga,Pontho thangwi yakuthuswa na anyakuipa. Iwo asandibweresera nyatwa zizinji kakamwe,Iwo aipirwa na ine, pontho akundiida kakamwe.+   Ine ndisadzudzumika muntima mwanga,+Pontho ndisagopa kakamwe kufa.+   Ine ndiri kutetemera na kugopa,Pontho ndiri kudzadzamira.   Ine ndisalonga: “Mbindidakhala na maphapido ninga nkhangaiwa! Mbidamburuka mbandienda kutali kakhala pa mbuto yakutsidzikizika.   Onani! Ine mbandidathawira kutali kakamwe.+ Ine mbandidaenda kakhala nʼthando.+ (Sela)   Mwakucimbiza ine mbandidaenda pa mbuto yacitsidzikizo,Ine mbandidathawa nyatwa zakuti ndi ninga mphepo ikulu na condzi.”   Yahova, balalisani manyerezero awo, pontho pingizani masasanyiro awo,+Thangwi ine ndisaona uphanga na uviyaviya mu nzinda. 10  Iwo asazungulira mpanda wa nzinda unoyu masiku na masikati;Nkati mwa nzinda unoyu muna uipi na nyatwa.+ 11  Nyatwa ziri konsene kwene mu nzinda unoyu;Pa mbuto inagumanyikana anthu a mu nzinda unoyu, ndzidzi onsene pasaoneka kupondererana na kuphatisana mwala.+ 12  Thangwi ananditikana si nyamalwa tayu;+Mbadakhala ndi nyamalwa, ine mbindidapirira. Anandisandukira si nyamalwa tayu;Mbadakhala ndi nyamalwa, ine mbidamʼbisalira. 13  Mbwenye ndiwe, munthu ninga na ine,*+Ndzanga wakuti ndisandziwa mwadidi.+ 14  Ife tikhali axamwali a ponda ndipondembo;Tikhaenda pabodzi na mwinji mpaka kunyumba ya Mulungu. 15  Mbafudzwe anyamalwa anga!+ Mbaende Munthumbi* mbali mʼmaso;Thangwi uipi uli mʼmitima mwawo na mʼmbuto zinakhala iwo. 16  Mbwenye ine ndinacemera Yahova Mulungu,Pontho iye anandipulumusa.+ 17  Ine ndisathabuka, pontho ndisabulira kutomera macibese mpaka maulo,+Pontho iye asabva fala yanga.+ 18  Iye anadzandipulumusa* mʼmanja mwa ale anamenyana na ine, pontho anandipasa ntendere,Thangwi ndi azinji anabwera kudzamenyana na ine.+ 19  Mulungu anadzabva, mbaatawira,+Inde, ule adakhala pa mpando waumambo kutomera kale kakamwe.+ (Sela) Ale akuti nkhabe kugopa Mulungu,Anadzakhonda kucinja.+ 20  Iye* asandukira anthu akuti akhali muntendere na iye;+Iye nee akwanirisa cibverano cace.+ 21  Mafalace ndi akufewa kupiringana mantega,+Mbwenye muntima mwace muli na uipi. Mafalace ndi akuphuruza kupiringana mafuta,Mbwenye iwo ndi ninga masupada akutwa.+ 22  Siyirani Yahova nyatwa zanu zonsene,*+Pontho iye anadzakuphedzani.+ Iye nkhabe kudzatawirisa kuti munthu wakulungama agwe.*+ 23  Mbwenye imwe Mulungu, munadzaponya anyakuipa munthumbi.+ Ale ali na mulando wa ciropa na ale analonga uthambi anadzafa mwakucimbiza.+ Mbwenye ine, ndinanyindira imwe.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Lekani kubisala ndingacita phembero yakuphemba ciphedzo.”
Peno: “munthu, wakulandana na ine.”
Peno: “Seoli,” ndi kumasiye kunaikhwa anthu onsene. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “anadzandiombola.”
Unoyu ndi xamwali wace wakale analongwa pa vesi 13 na 14.
eno: “mitolo yanu yonsene.”
Peno: “adzedzereke.”