Masalmo 118:1-29

  • Kupereka takhuta kuna Yahova thangwi ya kuwina kwace

    • ‘Ine ndacemera Yahova, iye mbatawira’ (5)

    • “Yahova ali kukhundu yanga” (6, 7)

    • Mwala udakhondwa wadzakhala wakufunika wapankhomo (22)

    • ‘Ule anabwera mu dzina ya Yahova’ (26)

118  Perekani takhuta kuna Yahova, thangwi iye ndi wadidi;+Ufuni wace wakukhonda mala ndi wakwenda na kwenda.   Izraeli mbalonge: “Ufuni wace ndi wakukhonda mala.”   Anthu a dzindza ya Aroni mbalonge: “Ufuni wace ukulu ndi wakwenda na kwenda.”   Ale anagopa Yahova mbalonge: “Ufuni wace ukulu ndi wakwenda na kwenda.”   Mu nyatwa zanga ine ndacemera Yahova;*Yahova* anditawira mbandiendesa pa mbuto yakutsidzikizika.*+   Yahova ali kukhundu yanga; nee ndinadzagopa.+ Kodi munthu anandicitanji?+   Yahova ali kukhundu yanga ninga mʼphedzi wanga;*+Ine ndinadzaona kukundwa kwa ale anandiida.+   Mphyadidi kuthawira kuna YahovaMʼmbuto mwakunyindira anthu.+   Mphyadidi kuthawira kuna YahovaMʼmbuto mwakunyindira atsogoleri.+ 10  Madzindza onsene andizungulira,Mbwenye mu dzina ya Yahova,Ine ndaacitisa kuti athawe.+ 11  Iwo andizungulira, inde, iwo akhadandizungulira mʼmakhundu onsene;Mbwenye mu dzina ya Yahova,Ine ndaacitisa kuti athawe. 12  Iwo andizungulira ninga nyuci,Mbwenye iwo azambazika mwakucimbiza ninga minga inapiswa na moto. Mu dzina ya Yahova,Ine ndaacitisa kuti athawe.+ 13  Ine ndagwinywa mwamphambvu toera kugwiswa,Mbwenye Yahova andiphedza. 14  Yahova* ndi pakuthawira panga na mphambvu yanga,Pontho iye adzakhala cipulumuso canga.+ 15  Nʼkhuwo wakutsandzaya na wacipulumuso*Usabveka mʼmisasa ya anthu akulungama. Djanja yamadyo ya Yahova ikucita pinthu pyamphambvu.+ 16  Djanja yamadyo ya Yahova yapasika mbiri;Djanja yamadyo ya Yahova ikucita pinthu pyamphambvu.+ 17  Ine nee ndinafa, inde, ine ndinakhala mʼmaso,Toera kulonga pinthu pinacita Yahova.*+ 18  Yahova anditcunyusa kakamwe,+Mbwenye nee andipha.+ 19  Ndifungulireni misuwo mikulu ya ulungami;+Ine ndinadzapita na pa misuwo ineyi mbandisimba Yahova.* 20  Uyu ndi nsuwo ukulu wa Yahova. Munthu wakulungama anapita na pansuwo unoyu.+ 21  Ine ndinakusimbani thangwi imwe mwanditawira,+Pontho mwadzakhala mpulumusi wanga. 22  Mwala udakhondwa na anyakumanga nyumba,Wadzakhala mwala wakufunika kakamwe wapankhomo.+ 23  Mwala unoyu wabuluka kuna Yahova;+Pontho ndi wakudzumisa kakamwe kuna ife.+ 24  Iyi ndi ntsiku idacitwa na Yahova;Ife tinatsandzaya mbatikomerwa pa ntsiku ineyi. 25  Taphata miyendo Yahova, tisakudembeterani toera mutipulumuse! Taphata miyendo Yahova, tiphedzeni toera tiwine! 26  Mbapaswe nkhombo ule anabwera mu dzina ya Yahova;+Ife tisakupasani nkhombo kubulukira panyumba ya Yahova. 27   Yahova ndi Mulungu;Iye asatipasa ceza.+ Kwatani nthawi za micindu toera kubalikisa mbuto inafuna kucitirwa phwando,+Citani pyenepi mpaka pa nyanga za guwa ya ntsembe.+  28  Imwe ndimwe Mulungu wanga, pontho ine ndinakusimbani;Mulungu wanga, ine ndinakupasani mbiri.+  29  Perekani takhuta kuna Yahova,+ thangwi iye ndi wadidi;Ufuni wace ukulu ndi wakwenda na kwenda.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.
Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.
Fala na Fala: “mbuto ikulu.”
Munjira inango: “ninga mʼbodzi wa ale anandiphedza.”
Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.
Peno: “wakuwina.”
Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.
Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.