Masalmo 6:1-10

  • Kuphemba toera kubverwa ntsisi

    • Anyakufa nkhabe kusimba Mulungu (5)

    • Mulungu asabva kudembetera toera kubverwa ntsisi (9)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Yakuimbwa na pyakuimba napyo pya nkhambala mbabulusa fala ya Seminiti.* Nyimbo ya Dhavidhi. 6  Yahova, lekani kundisandika mungaipirwa,Pontho lekani kundilanga mungaipirwa.+   Ndibvereni ntsisi Yahova, thangwi mphambvu zanga zikumala. Ndipaseni mphambvu Yahova,+ thangwi magogodo anga akudzadzamira.   Inde, ndiri wakutsukwala kakamwe,+Pontho ndiri na mbvundzo kuna imwe Yahova: Nyatwa zanga zinapitiriza mpaka lini?+   Yahova, bwerani mudzandipulumuse;+Ndipulumuseni thangwi ya ufuni wanu wakukhonda mala.+   Thangwi anyakufa nkhabe longa* pya imwe;Mbani anafuna kukusimbani Munthumbi?*+   Ndaneta kakamwe na nyatwa ziri na ine;+Ndisaphuphudza mbandikatotesa talimba yanga na misozi;*Talimba yanga isadzala na misozi.+   Maso anga nkhabe kuona mwadidi thangwi yakutsukwala kwanga;+Maso anga akuona cidima* thangwi ya onsene ale anandithabusa.   Bulukani pana ine, imwe monsene munacita pyakuipa,Thangwi Yahova anadzabva fala yakulira kwanga.+   Yahova anadzabva kudembetera kwanga;+Yahova anadzatawira phembero yanga. 10  Anyamalwa anga onsene anadzapaswa manyadzo, pontho anadzatsukwala;Mwakukhonda dikhira iwo anakhala na manyadzo mbabwerera.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kukumbuka.”
Peno: “Seoli,” ndi kumasiye kunaikhwa anthu onsene. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “ndisacitisa talimba yanga kusambirira.”
Peno: “akalamba.”