Masalmo 102:1-28

  • Phembero ya munthu wakupondererwa adasowa cidikhiro

    • “Ndine ninga mbalame idasala yokha” (7)

    • “Ntsiku za umaso wanga zisazambazika ninga nʼthundzi” (11)

    • “Yahova anadzamanga pontho Sioni” (16)

    • Yahova ndi wakwenda na kwenda (26, 27)

Phembero ya munthu wakupondererwa mu ndzidzi unasowa iye cidikhiro,* pontho akupanga Yahova pyonsene pinandzudzumisa.+ 102  Yahova, bveserani phembero yanga;+Tawirisani kuti nʼkhuwo wanga wakuphemba ciphedzo ufike kuna imwe.+   Lekani kundibisira nkhope yanu mu ndzidzi unakhala ine pa nyatwa.+Kotamani* toera mundibvesere; Nditawireni mwakucimbiza ndingakucemerani.+   Thangwi ntsiku za umaso wanga ziri kuzambazika ninga utci,Pontho magogodo anga akupisa ninga ali pa moto.+   Ntima wanga wauma ninga maudzu akugwandwa,+Thangwi ndaluza cifuno cakudya.   Thangwi yakunjipa kwa nyatwa zanga, ine ndisabulira,+Pontho manungo anga asala magogodo okha-okha.+   Ine ndakhala ninga cidokowe ya nʼthando;Ndakhala ninga dzidzi ingʼono mʼmadembe.   Nee ndisakwanisa kugona;*Ndine ninga mbalame idasala yokha pantsoi.+   Ntsiku zonsene anyamalwa anga asanditikana.+ Ale anandisingirira* asaphatisira dzina yanga pakupasa anango dzedze.   Cakudya canga ndi dotha,+Pontho madzi anamwa ine abvungazika na misozi,+ 10  Pyenepi pyacitika thangwi ya ukali wanu na kuipirwa kwanu,Thangwi imwe mwandithukula basi ene toera kunditaya. 11  Ntsiku za umaso wanga zisazambazika ninga nʼthundzi,+Pontho ndisauma ninga tsanga.+ 12  Mbwenye imwe Yahova, musakhala kwenda na kwenda,+Pontho mbiri yanu inadzakhala kuna ubalwi na ubalwi.+ 13  Mwandimomwene imwe munadzalamuka toera kubvera ntsisi Sioni,+Thangwi ndi ndzidzi wakumbvera ntsisi;+Wafika ndzidzi udakhazikiswa.+ 14  Thangwi atumiki anu asakomerwa na miyala ya Sioni,+Pontho iwo asafuna ngakhale pfumbi yace.+ 15  Madzindza anadzagopa dzina ya Yahova,Pontho amambo onsene a pa dziko yapantsi anadzagopa mbiri yanu.+ 16  Thangwi Yahova anadzamanga pontho Sioni;+Iye anadzaonekera mu mbiri yace.+ 17  Iye anadzabvesera phembero ya anthu akusowa ciphedzo;+Iye nee anadzapwaza phembero yawo.+ 18  Pyenepi pyalemberwa ubalwi wa ntsogolo,+Toera mbumba inafuna kubalwa* idzasimbe Yahova.* 19  Thangwi iye asayangʼana pantsi kubulukira pa mbuto yace yapadzulu yakuti ndi yakucena,+Yahova asayangʼana pa dziko yapantsi kubulukira kudzulu, 20  Toera kubva kubulira kwa anyakaidi,+Na kupulumusa ale adatongwa kuphiwa,+ 21  Toera dzina ya Yahova idzadziwiswe mu Sioni,+Pontho mbiri yace inadzabveka mu Yerusalemu, 22  Mbumba na maumamboAngagumanyikana pabodzi toera kutumikira Yahova.+ 23  Iye andikwatira mphambvu zanga ndzidzi mbudzati kwana;Iye abweza ntsiku za umaso wanga. 24  Ine ndalonga: “Mulungu wanga,Imwe wakuti musakhala kwenda na kwenda,Lekani kundipha mbandidzati kukalamba.+ 25  Kale kakamwe imwe mwacita matomero a dziko yapantsi,Pontho kudzulu ndi basa ya manja anu.+ 26  Pyenepi* pinadzamala, mbwenye imwe munadzapitiriza;Ipyo pinadzasakala ninga nguwo. Imwe munadzapicinja ninga nguwo, pontho ipyo pinadzamala. 27   Mbwenye imwe nee munadzacinja, pontho pyaka pya umaso wanu, cipo pinadzamala.+ 28  Ana a atumiki anu anadzakhala mwakutsidzikizika,Pontho anawo anadzakhazikika mwadidi pamaso panu.”+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mu ndzidzi unakhala iye wakusowa mphambvu.”
Peno: “Pendamisani khutu yanu.”
Munjira inango: “Ndaonda kakamwe.”
Peno: “anandiona ninga dzemwa.”
Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.
Fala na Fala: “kucitwa.”
Peno: “Kudzulu na dziko yapantsi.”