Masalmo 28:1-9

  • Phembero ya nyamasalmo yabviwa

    • “Yahova ndi mphambvu yanga na xango yanga” (7)

Nyimbo ya Dhavidhi. 28  Ndzidzi onsene ine ndisacemera imwe Yahova, Mwala wanga;+Lekani kusiya kundibvesera. Mungakhonda kunditawiraNdinakhala ninga ale anaenda nʼdjenje.*+   Bveserani kudembetera kwanga ndingakuphembani ciphedzoNdingalamusa manja anga mbandiyangʼana mbuto Yakucena Kakamwe ya templo yanu.+   Lekani kunditcunyusa pabodzi na anthu anacita pyakuipa, pabodzi na anthu auphanga,+Ale analonga mafala antendere na andzawo, mbwenye mʼmitima mwawo mwadzala na pyakuipa.+   Atcunyuseni mwakubverana na macitiro awo,+Mwakubverana na makhaliro awo akuipa. Atcunyuseni mwakubverana na mabasa a manja awo,Mwakubverana na pinacita iwo.+   Thangwi iwo nee asasaka kubvesesa mabasa a Yahova,+Nee mabasa a manja ace.+ Iye anadzaagwisa, pontho nee anadzapasa nkhombo kuwangisira kwawo.   Mbasimbwe Yahova,Thangwi iye abva kudembetera kwanga toera kuphemba ciphedzo.   Yahova ndi mphambvu yanga+ na xango yanga;+Ntima wanga usanyindira iye.+ Ine ndatambira ciphedzo cace, pontho ntima wanga watsandzaya,Natenepa ndinansimba na nyimbo yanga.   Yahova ndi mphambvu kuna mbumba yace;Iye ndi mbuto yakubisalira toera kupulumusa nyakudzodzwa wace.+   Pulumusani mbumba yanu, pontho pasani nkhombo anthu anu.+ Atsalakaneni mwadidi ninga mabira, pontho akwateni mʼmanja mwanu kwenda na kwenda.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “munthumbi.”