Masalmo 19:1-14

  • Pinthu pidacita Mulungu na mwambo pisapereka umboni

    • “Kudzulu kusadziwisa mbiri ya Mulungu” (1)

    • Mwambo waungwiro wa Mulungu usapasa pontho mphambvu (7)

    • “Madawo adacita ine mwakukhonda dziwa” (12)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Nyimbo ya Dhavidhi. 19  Kudzulu kusadziwisa mbiri ya Mulungu;+Thambo isadziwisa mabasa a manja ace.+   Ntsiku na ntsiku kudzulu kusabuluka mafala,Pontho ntsiku zonsene namasiku kusapangiza udziwisi.   Kudzulu nkhabe longa, pontho nkhabeko mafala;Kudzulu nkhabe kubveka fala.   Mbwenye kudzulu kusapereka umboni* pa dziko yonsene yapantsi,Pontho mphangwa zakudzulu zafika mʼmbuto zakutali kakamwe za pa dziko yapantsi.+ Kudzulu iye acita nsasa toera dzuwa ikhalemo;   Iyo isakhala ninga mankhadzi wakuti amala kwene kumanga banja akubuluka nkwartu;Iyo isakomerwa ninga mamuna wamphambvu anathamanga mu nseu.   Dzuwa isabuluka kunkhomo ibodzi yakudzulu,Pontho isazungulira mpaka kunkhomo inango;+Nkhabe mbuto inakhonda kufika kupisa kwayo.   Mwambo wa Yahova ndi waungwiro,+ usacitisa munthu kukhala pontho na mphambvu.+ Mitemo ya Yahova ndi yakunyindirika,+ isacitisa munthu wakusowa maluso kukhala waudziwisi.+   Matongero a Yahova ndi akulungama, asacitisa ntima kukhala wakutsandzaya;+Pitsogolero pya Yahova ndi pyakucena, pisacitisa maso kuyetimira.+   Kugopa Yahova ndi kwadidi,+ kusakhala kwenda na kwenda. Njira zinaphatisira Yahova toera kutonga ndi zandimomwene, zakulungama mʼmakhundu onsene.+ 10  Njira zace zakutonga ndi zadidi kakamwe kupiringana ouro,+Kupiringana ouro yadidi kakamwe;Zisatapira kakamwe kupiringana uci,+ ule unadjodja mʼmakhana. 11  Ntumiki wanu asacenjezwa na njira zenezi;+Kukoya njira zenezi kusabweresa nkhombo.+ 12  Mbani anakwanisa kudzindikira madodo ace?+ Ndilekerereni madawo adacita ine mwakukhonda dziwa. 13  Lekani kunditawirisa kucita pinthu mwakudzikuza;+Lekani kutawirisa kuti pinthu pyenepi pindikunde.+ Penepo ndinadzakhala wakusowa mulando,+Pontho ndinadzakhala wakusowa madawo mazinji. 14  Mafala anabuluka pamulomo panga na pinanyerezera ntima wangaMbapikhale pyakutsandzayisa kuna imwe+ Yahova, Mwala wanga+ na Mpulumusi wanga.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “nkhambala yakupima nayo.”