Masalmo 104:1-35

  • Kusimba Mulungu thangwi ya pinthu pyakudzumisa pidacita iye

    • Dziko yapantsi inakhala kwenda na kwenda (5)

    • Anthu apaswa vinyu na nkate (15)

    • “Mabasa anu ndi mazinji kakamwe!” (24)

    • ‘Mungabulusa mphambvu yawo ya umaso, iwo asafa’ (29)

104  Umaso wanga mbusimbe Yahova.+ Yahova Mulungu wanga, imwe ndimwe wankulu kakamwe.+ Imwe mwabvala mbiri* na kubalika.+   Imwe mwakwata ceza+ mbamucifinika ninga nguwo;Musafuthula kudzulu ninga nguwo ya khumbi.*+   Imwe mwamanga mbuto inakhala imwe padzulu pa makole,+Imwe mwacitisa makole kukhala ngolo yanu ya nkhondo,+ Mbamufamba mʼmaphapido a mphepo.+   Imwe mwacitisa aanju anu kukhala amphambvu,*Pontho mwacitisa atumiki anu kukhala ninga moto wakufudza.+   Imwe mwalikhisa dziko yapantsi pa mbuto yayo;+Kwenda na kwenda iyo nkhabe kudzabuluswa* pa mbuto yayo.+   Imwe mwaigudumira na madzi akuzika ninga mwaigudumira na nguwo.+ Madzi abiza mapiri.   Pidasandika imwe, madzi athawa;+Madzi pidabva iwo kulira kwa njazi, athamanga mwakusowa cidikhiro   Mbaenda pa mbuto idasasanya imwe toera iwo akhalepo.Mapiri aruthuka,+ magowa mbaterera.   Imwe mwaikha madire toera iwo akhonde kuapiringana,+Toera iwo akhonde kubiza pontho dziko. 10  Imwe mwafungula mphuno za madzi nʼgowa;*Pontho iwo asawewa pakati pa mapiri. 11  Pinyama pyonsene pya ntsanga pisamwa madzi anewa;Maburu a ntsanga asamalisa nyota yawo na madzi anewa. 12  Mbalame zisamanga ntsandza zawo mʼmiti iri nʼkhundu mwa madzi;Izo zisalira pakati pa masamba akupata a miti ineyi. 13  Imwe musathirira mapiri kubulukira pa mbuto inakhala imwe.+ Dziko yapantsi yadzala na misapo ya mabasa anu.+ 14  Imwe musameresa tsanga toera pinyama pidyePontho imwe musameresa pinthu toera anthu apiphatisire,+Toera mʼmataka mumere cakudya: 15  Vinyu yakuti isatsandzayisa ntima wa munthu,+Mafuta akuti asafewesa nkhope,Na nkate wakuti usapasa munthu* mphambvu.+ 16  Miti ya Yahova isathirirwa mwadidi,Miti ya sedhro ya ku Libhano idatceka iye, 17  Yakuti mbalame zisamangamo ntsandza zawo. Miti ya junipero ndi nyumba ya soliri.+ 18  Mapiri akulapha ndi mbuto zinakhala mbuzi za mʼmapiri;+Miyala ndi mbuto yakuthawira ya mbira.*+ 19  Imwe mwacita mwezi toera upangize midzidzi;Dzuwa isadziwa mwadidi ndzidzi unafunika iyo kudoka.+ 20  Imwe musabweresa cidima kunja mbakukhala masiku,+Ndzidzi wakuti pinyama pyonsene pya ntsanga pisabuluka. 21  Nkhalamu zingʼono zisalira mu ndzidzi unasodza izo,+Pontho zisadikhira cakudya cinafuna kupaswa izo na Mulungu.+ 22  Dzuwa ingabuluka,Izo zisaenda kagona mʼmadzimba mwazo. 23  Munthu asaenda kaphata basa yace,Pontho iye asaphata basa mpaka dzuwa kudoka. 24  Yahova, mabasa anu ndi mazinji kakamwe!+ Imwe mwacita mabasa anu onsene mwaudziwisi.+ Dziko yapantsi yadzala na pinthu pidacita imwe. 25  Yangʼanani bara, ndi yakuzika, pontho ndi ikulu kakamwe,Iyo yadzala na pinthu pyakukhonda kulengeseka pya umaso, pikulu na pingʼono pyene.+ 26  Mabote asapita na mwenemo,Pontho mwacita Leviatani*+ toera isendzeke mwenemo. 27   Pinthu pyenepi pyonsene pisanyindira imweToera mupipase pyakudya pa ndzidzi wakuthema.+ 28  Ipyo pisadya pinapipasa imwe.+ Mungafungula djanja yanu, ipyo pisakhuta na pinthu pyadidi.+ 29  Mungabisa nkhope yanu, ipyo pisadzudzumika. Mungabulusa mphambvu yawo ya umaso, ipyo pisafa mbapibwerera ku pfumbi.+ 30  Mungatumiza nzimu wanu wakucena, ipyo pisacitwa,+Imwe musapereka umaso upswa pa dziko yapantsi. 31  Mbiri ya Yahova inakhala kwenda na kwenda. Yahova anatsandzaya na mabasace.+ 32  Iye asayangʼana dziko yapantsi, iyo mbitetemera;Iye asakhuya mapiri, iwo mbabuluka utci.+ 33  Ndinadzaimbira Yahova+ mu umaso wanga onsene;Ndinadzaimba nyimbo toera kusimba Mulungu wanga mu ndzidzi unakhala ine mʼmaso.+ 34  Manyerezero anga mbakhale akutsandzayisa kuna iye. Ine ndinakomerwa thangwi ya Yahova. 35  Anyakudawa anadzazambazika pa dziko yapantsi,Pontho anyakucita pyakuipa nee anadzaonekabve.+ Umaso wanga mbusimbe Yahova. Simbani Yahova.*

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “cilemedzo.”
Peno: “nsasa.”
Peno: “mizimu yamphambvu.”
Peno: “kudzatekenyeka.”
Peno: “uwadhi.”
Fala na Fala: “ntima wa munthu.”
Ndi cinyama cakulandana na sulo cakuti cisakhala mʼmiyala.
Peno: “Ngʼona.” Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “Aleluya!” Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.