Masalmo 24:1-10

  • Mambo wa mbiri asapita na pamisuwo mikulu

    • ‘Dziko ndi ya Yahova’ (1)

Nyimbo ya Dhavidhi. 24  Dziko na pinthu pyonsene piri mwenemu ndi pya Yahova,+Mataka pabodzi na pyonsene pinakhala penepo ndi pyace.   Iye alikhisa mwadidi dziko yapantsi padzulu pa bara,+Pontho aikhazikisa mwakuwanga padzulu pa mikulo.   Mbani anafuna kukwira paphiri ya Yahova,+Pontho mbani anafuna kulimira pa mbuto yace yakucena?   Ndi munthu ule wakuti nkhabe kucita pyakuipa, pontho ntima wace ndi wakucena,+Ule wakuti nee adumbira mwauthambi mu dzina Yanga,*Peno kucita dumbiro toera kunyengeza.+   Iye anadzapaswa nkhombo na Yahova+Pontho anadzaoniwa ninga munthu wakulungama* na Mulungu mpulumusi wathu.+   Unoyu ndi ubalwi wa ale anansaka,Ale anawangisira toera kukhala akutawirika kuna Mulungu wa Yakobe. (Sela)   Imwe misuwo mikulu, lamusani misolo yanu;+Imwe misuwo yakale, fungukani,*Toera Mambo wa mbiri apite!+   Mbani Mambo unoyu wa mbiri? Ndi Yahova, wakuwanga na wamphambvu,+Ndi Yahova, wamphambvu pa nkhondo.+   Imwe misuwo mikulu, lamusani misolo yanu;+Imwe misuwo yakale, fungukani,Toera Mambo wa mbiri apite! 10  Iye mbani, mbani Mambo unoyu wa mbiri? Yahova wa anyankhondo ndi mambo wa mbiri.+ (Sela)

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “umaso Wanga,” unalongwa ndi umaso wa Yahova, unaphatisira munthu pakucita dumbiro.
Peno: “wadidi.”
Peno: “lamukani.”