Masalmo 62:1-12

  • Cipulumuso candimomwene cisabuluka kuna Mulungu

    • “Ndiri kudikhira Mulungu mwakupirira” (1, 5)

    • ‘Fungulani mitima yanu kuna Mulungu’ (8)

    • Anthu akhala ninga muya (9)

    • Lekani kunyindira mpfuma (10)

Kuna nyakutsogolera nyimbo; maimbiro a Yedhutuni.* Nyimbo ya Dhavidhi. 62  Ndiri kudikhira Mulungu mwakupirira. Cipulumuso canga cisabuluka kuna iye.+   Iye ndi mwala wanga na cipulumuso canga, mbuto yanga yakuthawira yakutsidzikizika;*+Ine nkhabe kudzagwegweduswa mbandigwa.+   Mpaka lini imwe munayesera kupha munthu anaida imwe?+ Imwe monsene ndimwe akugopswa ninga pfufu yakupendama, pfufu yakucitwa na miyala yakuti yasala pangʼono toera kugwa.*   Thangwi iwo asabverana toera kumʼbulusa pa cidzo cace cikulu;*Iwo asakomerwa na kulonga uthambi. Iwo asapasa nkhombo na milomo yawo, mbwenye muntima mwawo asapasa dzedze.+ (Sela)   Ndiri kudikhira Mulungu mwakupirira,+Thangwi cidikhiro canga cisabuluka kuna iye.+   Iye ndi mwala wanga na cipulumuso canga, mbuto yanga yakuthawira yakutsidzikizika;Ine nkhabe kudzagwegweduswa mbandigwa.+   Cipulumuso canga cisabuluka kuna Mulungu, pontho mbiri yanga isabuluka kuna iye. Mulungu ndi mwala wanga wakuwanga, mbuto yanga yakuthawira.+   Ndzidzi onsene nyindirani iye, imwe mbumba yanga. Fungulani mitima yanu kuna iye.+ Mulungu ndi pakuthawira pathu.+ (Sela)   Ana a anthu akhala ninga muya,Anthu ndi mbuto yakuthawira yakukhonda kunyindirika.+ Onsene angapimwa, asalulupa kakamwe kupiringana muya.+ 10  Lekani kunyindira kupokosera anthu pinthuPontho lekani kunyindira pinafuna imwe kuba. Mpfuma yanu ingathimizirika, lekani kuikha ntima wanu pa mpfuma ineyi.+ 11  Mulungu alonga kabodzi, mbwenye ine ndabva kawiri: Mphambvu ndi za Mulungu.+ 12  Pontho ufuni wakukhonda mala ndi wanu, imwe Yahova,+Thangwi imwe musabwezera munthu mwakubverana na pinacita iye.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mbuto yakuthawira ya pa nthunda.”
Munjira inango: “Imwe monsene musacita pyenepi kuna iye ninga iye ndi pfufu yakupendama, pfufu yakucitwa na miyala yakuti yasala pangʼono toera kugwa.”
Peno: “ukulu wace.”