Masalmo 16:1-11

  • Pinthu pyadidi pisabuluka kuna Yahova

    • “Yahova ndi khundu ya unthaka wanga” (5)

    • ‘Manyerezero anga asandisandika namasiku’ (7)

    • ‘Yahova ali kunkono wanga wamadyo’ (8)

    • “Imwe nee munadzandisiya Munthumbi” (10)

Nyimbo* ya Dhavidhi. 16  Nditsidzikizeni Mulungu, thangwi ine ndathawira kuna imwe.+   Ine ndapanga Yahova: “Mu umaso wanga, pinthu pyonsene pyadidi pisabuluka kuna imwe Yahova.   Pontho anthu akucena ali pa dziko yapantsi,Ale adathema kulemedzwa, asanditsandzayisa kakamwe.”+   Ale anasaka alungu anango asathimizira nyatwa zawo.+ Ine cipo ndinapereka ntsembe za ciropa kuna iwo,Mulomo wanga nee unadzalonga madzina awo.*+    Yahova ndi khundu ya unthaka wanga+ na khomitco yanga.+ Imwe musakoya mwadidi unthaka wanga.   Pidandipimira imwe toera kundipasa ninga unthaka wanga ndi pyakutsandzayisa. Inde, ine ndiri wakukomerwa na unthaka wanga.+   Ndinadzasimba Yahova wakuti asandipasa uphungu.+ Ngakhale namasiku manyerezero anga* asandisandika.+   Ndzidzi onsene ndisaikha Yahova patsogolo panga.+ Thangwi iye ali kunkono wanga wamadyo, ine cipo ndinagwa.*+   Na thangwi ineyi, ntima wanga ukutsandzaya, pontho ine ndiri wakutsandzaya kakamwe.* Ine ndisakhala mwakutsidzikizika. 10  Thangwi imwe nee munadzandisiya* Munthumbi.*+ Imwe nee munadzatawirisa kuti ntumiki wanu wakukhulupirika aone djenje.*+ 11  Imwe mwandidziwisa njira inatsogolera ku umaso.+Ule anakhala pamaso panu, asakhala wakutsandzaya kakamwe;+ Ule ali kunkono wanu wamadyo asakhala wakutsandzaya kwenda na kwenda.

Pidzindikiro Pyapantsi

Mucihebheri ndi mikh·tam′. Panango isabveka “pyakulembwa.”
Pyenepi pisabveka madzina a alungu authambi.
Peno: “manyerezero a nkati kakamwe.” Fala na Fala: “mpswiyo.”
Peno: “cipo ndinadzedzereka.”
Fala na Fala: “mbiri yanga iri yakutsandzaya.”
Peno: “nee munadzasiya umaso wanga.”
Peno: “Seoli,” ndi kumasiye kunaikhwa anthu onsene. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Munjira inango: “wakukhulupirika abvunde.”