Masalmo 64:1-10

  • Kutsidzikizwa ku makunje akuipa

    • “Mulungu anadzaalasa” (7)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Nyimbo ya Dhavidhi. 64  Mulungu, ine ndingadembetera, bveserani fala yanga.+Tsidzikizani umaso wanga toera ukhonde kugopa nyamalwa.   Nditsidzikizeni ku makunje a anthu akuipa,+ Kuna mwinji wa anyakucita pyakuipa.   Iwo asanoza malirimi awo ninga supada;Iwo asalondeza mafala awo akuipa ninga mapswimo,   Iwo asalasa munthu wakusowa mulando kubulukira mʼmbuto zawo zakubisalira;Mwakukhonda dikhira iwo asamulasa nee kugopa.   Iwo asawangisira toera kucita pinthu pyakuipa pinafuna iwo;*Asabverana kuti anabisa tani misampha yawo. Iwo asalonga: “Mbani anafuna kuiona?”+   Iwo asasaka njira zipswa toera kucita pinthu pyakuipa;Iwo asacita masasanyiro anewa akuipa mwacibisobiso;+Pinanyerezera ntima wa mʼbodzi na mʼbodzi wa iwo nkhabe dziwika.   Mulungu anadzaalasa;+Mwakukhonda dikhira iwo anadzalaswa na pswimo.   Pinalonga iwo ndipyo pinafuna kuacitisa kufudzwa;+Onsene anafuna kuona pyenepi anadzasukusa misolo yawo.   Penepo, anthu onsene anadzagopa,Iwo anadzadziwisa pidacita Mulungu,Pontho iwo anadzabvesesa pinthu pidacita iye.+ 10  Anyakulungama anadzakomerwa thangwi ya Yahova, pontho iwo anadzathawira kuna iye;+Onsene ale ali na mitima yadidi anadzatsandzaya.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Iwo asawangisana unango na ndzace toera kucita pinthu pyakuipa.”