Ndokoni pa mphangwa

Pya Mboni za Yahova

Mungafuna kupita ncibverano na ife, kugumanika pa misonkhano yathu, kuphemba pfundziro ya Bhibhlya yakhonda lipa, peno kudziwa pyakuthimizirika pya ife, khundu ino inakuphedzani. Tisakucemeranimbo toera kaona basa yathu ku ibodzi mwa maofesi athu.

Pinakhulupira Ife na Mabasa Anacita Ife

Pyakugumana Napyo Pya Mboni za Yahova

Pfundzani thangwi ya pyakugumana napyo pya Mboni za Yahova mu ndzidzi unacita iwo pyonsene toera Bhibhlya itsogolere manyerezero awo, malongero awo na macitiro awo.

Mabasa a Mboni za Yahova

Tisagumanika m’madziko akupiringana 230, pontho ndife a malongero na amakuziro akusiyana-siyana. Tisadziwika kakamwe na basa yathu yakumwaza mphangwa, mbwenye tisaphedzambo anango munjira zinango zakusiyana-siyana.

Kupfundza Bhibhlya Mwakukhonda Lipa

Thangwi yanji tisafunika kupfundza Bhibhlya?

Bhibhlya isatawira mibvundzo yakufunika kakamwe mu umaso, ya anthu azinji kakamwe pa dziko yonsene. Musafuna kukhala m’bodzi mwa anthu anewa?

Pfundziro ya Bhibhlya Isacitwa Tani?

Pa dziko yonsene ya pantsi, Mboni za Yahova zisadziwika thangwi ya programu yawo yakupfundzisa Bhibhlya mwakukhonda lipa. Onani kuti pyenepi pisacitwa tani.

Phembani Toera Mucedzerwe

Cedzani pinalonga Bhibhlya, peno pfundzani pizinji thangwi ya Mboni za Yahova.

Misonkhano na Pinthu Pinango Pinacita Ife

Ninji Pinacitwa pa Nyumba ya umambo?

Pitani nkati toera muone mwekhene.

Bwerani pa Misonkhano ya Mboni za Yahova

Gumanani mbuto, pontho onani kuti tisalambira tani Yahova. Anthu onsene asatambirwa mwadidi, pontho nkhabe citwa nsonkhonsonkho.

Cikumbuso ca Kufa Kwa Yezu

Pyaka pyonsene anthu azinji asagumanyikana toera kukumbuka kufa kwa Yezu. Tisakucemerani toera mudzabve kuti kufa kwa Yezu kusakuphedzani tani.

Mbani Anacita Cifuno ca Yahova Lero?

Mboni za Yahova zisagumanika pa dziko yonsene yapantsi, pontho zisabuluka m’madziko, m’madzindza na m’makhaliro akusiyana-siyana. Ninji pinacitisa anthu anewa a nkhaliro akusiyana kukhala nsoka ubodzi?