Mbani Anacita Cifuno ca Yahova Lero?

Mboni za Yahova zisagumanika pa dziko yonsene yapantsi, pontho zisabuluka m’madziko, m’madzindza na m’makhaliro akusiyana-siyana. Ninji pinacitisa anthu anewa a nkhaliro akusiyana kukhala nsoka ubodzi?

Ndi Cipi Cifuno ca Mulungu?

Mulungu asafuna kuti cifuno cace cidziwike pa dziko yonsene yapantsi. Ndi cipi cifuno ceneci, pontho mbani anapfundzisa anango pinafuna Mulungu?

LESSON 1

Mboni Za Yahova Ndi Ntundu Wanji Wa Anthu?

Ndi anthu angasi akuti ndi Mboni za Yahova anadziwa imwe? Ninji pinadziwadi imwe thangwi ya ife?

LESSON 2

Thangwi Yanji Tisacemerwa Mboni Za Yahova?

Onani mathangwi matatu anapangiza thangwi yanji tisacemerwa na dzina ineyi.

LESSON 3

Undimomwene Wa Bhibhlya Wagumaniwa Tani Papswa?

Tinakhala tani na cinyindikro kuti tisabvesesa mwadidi pinapfundzisa Bhibhlya?

LESSON 4

Thangwi Yanji Tabulusa Bhibhlya Ya Tradução do Novo Mundo?

Ninji pinacitisa Tradução do Novo Mundo kukhala yakupambuluka?

LESSON 5

Munadzaonanji Mungagumanika Pa Misonkhano Yathu Yacikristu?

Ife tisagumanyikana pabodzi toera kupfundza Malemba na kuwangisana unango na ndzace. Munadzatambirwa mwadidi mungagumanika!

LESSON 6

Kugumanyikana Na Akristu Andzathu Kusatiphindulisa Tani?

Mafala a Mulungu asawangisa uxamwali Wacikristu. Pfundzani kuti munaphindula tani tingagumanyikana pabodzi.

LESSON 7

Misonkhano Yathu Isacitwa Tani?

Mwabvundzika kale kuti ninji pinacitwa pa misonkhano yathu? Mwakukhonda penula munadzakomerwa na cipfundziso ca Bhibhlya cinafuna kutambira imwe.

LESSON 8

Thangwi Yanji Tisabvala Mwadidi Pakuenda Ku Misonkhano Yathu?

Kodi mabvaliro athu asakhuya Mulungu? Onani kuti Bhibhlya inatitsogolera toera kusankhula nkguwo na makhunganyikiro.

LESSON 9

Ndi Njira Ipi Yadidi Toera Kukhunganyika Misonkhano?

Kukhunganyika misonkhano yathu mwanyapantsi kunakuphedzani toera kuphindula kakamwe.

LESSON 10

Kulambira Kwa Banja Ndi Ninji?

Onani kuti masasanyiro anewa anakuphedzani tani toera kufendedzera Mulungu na kuwangisa kubverana kwanu pa banja.

LESSON 11

Thangwi Yanji Tisagumanika Pa Misonkhano Mikulu?

Pyaka pyonsene, tisakhala na misonkhano mitatu. Munaphindula tani na misonkhano ineyi?

LESSON 12

Kodi Basa Yathu Ya Kumwaza Mphangwa Za Umambo Isacitwa Tani?

Tisatowezera njira zidasiya Yezu pikhakhala iye pa dziko yapantsi. Ndi zipi njira zingasi toera kumwaza mphangwa?

LESSON 13

Upainiya Ndi Ninji?

Anango mwa Mboni za Yahova asamwaza mphangwa midzidzi 30, 50 pa mwezi ubodzi, ngakhale midzidzi yakupiringana. Ninji cinaakulumiza?

LESSON 14

Ndi Mapfundziro Api Anaperekwa kwa Apainiya?

Ndi cipfundziso cipi cinaperekwa kwa ale anaperekeka m’basa ya ndzidzi onsene ya kumwaza mphangwa za Umambo?

LESSON 15

Akulu A Mpingo Asaphedza Tani Mpingo?

Akulu a mpingo ndi amuna akukola mwauzimu akuti asatsogolera mpingo. Ndi ciphedzo cipi cinapereka iwo?

LESSON 16

Ndi Mabasa Api Anacitwa Na Atumiki Akutumikira?

Atumiki akutumikira asaphedza mpingo toera kufamba mwadidi. Sakani kudziwa kuti basa yawo isaphindulisa tani onsene anagumanika pa misonkhano.

LESSON 17

Kodi Ayang’aniri A Cisa Asatiphedza Tani?

Ninji cinacitisa ayang’aniri a cisa kucedzera mipingo? Munaphindula tani thangwi yakucedzera kwawo?

LESSON 18

Tisaphedza Tani Abale Angagwerwa Na Cidengwa?

Pangacitika cidengwa, tisacita masasanyiro mwakucimbiza toera kupereka ciphedzo cakumanungo na cauzimu toera kubalangaza ale adagwerwa na cidengwa. Munjra zipi?

LESSON 19

Mbani M’bandazi Wakukhulupirika Na Wandzeru?

Yezu akhadalonga kuti mbadasankhula m’bandazi toera kupereka cakudya cauzimu mu ndzidzi wakuthema. Pisacitwa tani pyenepi?

LESSON 20

Mathubo Akutonga Asaphata Tani Basa Lero?

Mu pyaka dzana yakutoma, nsoka wa anthu akucepa akugwesera na apostolo akhatumikira ninga mathubo akutonga mu mpingo Wacikristu. Ndiye tanimbo lero?

LESSON 21

Beteli Ninji?

Bheteli ndi mbuto ibodzi basi yakuti iri na cifuniro cakufunika kakamwe. Dziwani pizinji thangwi ya ale anaphata basa pa Bheteli.

LESSON 22

Ninji Pinacitwa M’Maofesi A Beteli?

Anthu anabwera kadzaona mafiliyali onsene anafuna iwo asacitwa bweraniko. Tisakuphembani toera mucite pyenepi!

LESSON 23

Kodi Mabukhu Athu Asalembwa Na Kuthumburuzwa Tani?

Ife tisabulusa mabukhu mu pilongero pyakupiringana 750. Thangwi yanji tisawangisira kucita basa ineyi?

LESSON 24

Basa Yathu Ya Dziko Yonsene Yapantsi Isaphedzerwa Tani?

Ninji pinacitisa gulu yathu kukhala yakusiyana na mauphemberi anango pangacitwa pyakupereka pyakufuna?

LESSON 25

Nyumba Za Umambo—Zisamangirwanji, Pontho Zisamangwa Tani?

Thangwi yanji mbuto zathu za ulambiri zisacemerwa Nyumba za Umambo? Dziwani pizinji kuti nyumba zenezi zakubalika zisaphedza tani mipingo yathu.

LESSON 26

Tinaphedza Tani Kutsalakana Nyumba Yathu Ya Umambo?

Kuceneswa na kutsalakanwa mwadidi kwa Nyumba ya Umambo kusapasa mbiri Mulungu wathu. Ndi masasanyiro api anacitwa toera kutsalakana Nyumba ya Umambo ya pacisa?

LESSON 27

Tinaphindula Tani Na Bibliyoteka Ya Pa Nyumba Ya Umambo?

Kodi musafunambo kufufudza toera kuthimizira cidziwiso canu ca Bhibhlya? Phatisirani Bhibhliyoteka ya pa Nyumba ya Umambo!

LESSON 28

Ninji Pinagumanika Mu Web Site Yathu?

Munakwanisa kudziwa pizinji thangwi ya ife, pikhulupiro pyathu na kugumana matawiro a Bhibhlya ku mibvundzo yanu.

Munadzacita Cifuniro Ca Yahova?

Yahova Mulungu asakufunani. Munapangiza tani cifuno canu cakusimba Yahova ntsiku zonsene?