Ndokoni pa mphangwa

Misonkhano ya Mpingo ya Mboni za Yahova

Dziwani pya misonkhano yathu. Dziwani mbuto inacitwa misonkhano iri cifupi na imwe.

Gumanani Mbuto Cifupi na Kunakhala Imwe (opens new window)

Ninji Pinacitwa pa Misonkhano Yathu?

Mboni za Yahova zisagumanyikana kawiri pa sumana toera kulambira. (Ahebere 10:24, 25) Mu misonkhano ineyi yakuti isacitwa pakweca, tisadinga pinalonga Bhibhlya na tinakwanisa tani kuphatisira pipfundziso pyayo mu umaso wathu.

Makhundu mazinji a misonkhano ineyi, anyakubvesera asacita khundu, pontho asatawira ninga kucedza na anyakupfundza. Misonkhano isatoma na kumalisa na nyimbo, pontho na phembero.

Nee musafunika kukhala m’bodzi wa Mboni za Yahova toera kugumanika pa misonkhano yathu. Tisacemera anthu onsene toera kugumanika. Nkhabe lipa. Nkhabe kucitwa nsonkho-nsonkho.