Ndokoni pa mphangwa

Misonkhano ya Mpingo ya Mboni za Yahova

Dziwani pya misonkhano yathu. Dziwani mbuto inacitwa misonkhano iri cifupi na imwe.

Koronaviru (COVID-19) Cenjezo: Thangwi ya utenda wa koronaviru, tisaphatisira ntokodzi peno ntcini wandzeru toera kucita misonkhano yathu. Toera kudziwa kuti munagumanika tani pa misonkhano yathu, longani na m’bodzi wa Mboni za Yahova peno pfinyani pantsi apa.

Gumanani Mbuto Cifupi na Kunakhala Imwe (opens new window)

Ninji Pinacitwa pa Misonkhano Yathu?

Mboni za Yahova zisagumanyikana kawiri pa sumana toera kulambira. (Ahebere 10:24, 25) Mu misonkhano ineyi yakuti isacitwa pakweca, tisadinga pinalonga Bhibhlya na tinakwanisa tani kuphatisira pipfundziso pyayo mu umaso wathu.

Makhundu mazinji a misonkhano ineyi, anyakubvesera asacita khundu, pontho asatawira ninga kucedza na anyakupfundza. Misonkhano isatoma na kumalisa na nyimbo, pontho na phembero.

Nee musafunika kukhala m’bodzi wa Mboni za Yahova toera kugumanika pa misonkhano yathu. Tisacemera anthu onsene toera kugumanika. Nkhabe lipa. Nkhabe kucitwa nsonkho-nsonkho.