Tsamba Kuna Ahebheri 10:1-39

  • Ntsembe za pinyama nkhabe kuphedza mwakukwana (1-4)

    • Mwambo ndi cipangizo (1)

  • Ntsembe ya Kristu yaperekwa kabodzi basi (5-18)

  • Njira ipswa yakuti isatsogolera ku umaso (19-25)

    • Tikhonde kudjomba misonkhano (24, 25)

  • Cenjezo thangwi yakucita madawo mwakufuna (26-31)

  • Cinyindiro na cikhulupiro toera kupirira (32-39)

10  Mwambo ndi cipangizo ca*+ pinthu pyadidi pinafuna kudza,+ tayu maonekero andimomwene a pinthu pyenepi. Natenepa, Mwambo* na ntsembe zibodzi zene zinapitiriza iwo kupereka caka na caka, cipo pinakwanisa kulungamisa ale anafendedzera Mulungu toera kumulambira.+  Khala ntsembe zenezi mbazidakwanisa kualungamisa, kodi iwo nee mbadasiya kuzipereka? Thangwi ale anabweresa ntsembe,* pakumala kuceneswa, nee mbadapasika pontho mulando thangwi ya madawo awo.  Mbwenye ntsembe zenezi zisaperekwa caka na caka toera kuakumbusa madawo awo,+  thangwi nkhabe kwanisika kuti ciropa ca ngʼombe na ca mabokho cibuluse madawo.  Na thangwi ineyi, pidabwera Kristu pa dziko, alonga: “‘Imwe nee mwafuna ntsembe na miyoni, mbwenye mwandikhunganyira manungo.  Imwe nee mwakomerwa na ntsembe zakupiswa, nee na ntsembe zinaperekwa thangwi ya madawo.’+  Buluka penepo, ine ndalonga: ‘Onani! Ine ndabwera, (mʼbukhu* mwalembwa mphangwa zinalonga pya ine) toera ndicite pinafuna imwe, Mulungu wanga.’”+  Pakutoma iye alonga: “Imwe nee mwafuna, pontho nee mwakomerwa na ntsembe, miyoni, ntsembe zakupiswa, nee na ntsembe zinaperekwa thangwi ya madawo,” zakuti ndi ntsembe zinaperekwa mwakubverana na Mwambo,  buluka penepo, iye alonga: “Onani! Ine ndabwera toera kucita pinafuna imwe.”+ Iye amalisa cakutoma toera akhazikise caciwiri. 10  Mwakubverana na “pinafuna”+ iye, ife taceneswa na manungo a Yezu Kristu adaperekwa ninga ntsembe kabodzi basi.+ 11  Kusiyapo pyenepi, nyantsembe asalimira pa mbuto yace ya basa ntsiku zonsene toera aphate basa yace yakutumikira anango,*+ pontho toera kupereka kazinji kene ntsembe zibodzi zene,+ zakuti cipo zinakwanisa kumalisiratu madawo.+ 12  Mbwenye iye apereka ntsembe ibodzi basi thangwi ya madawo, mbakhala pantsi kunkono wamadyo wa Mulungu,+ 13  buluka penepo, iye adikhira mpaka anyamalwa ace aikhwe pantsi pa manyalo* ace.+ 14  Thangwi iye asacitisa kuti anthu adaceneswa akhale akulungama+ kwenda na kwenda kubulukira mu ntsembe ibodzi basi idapereka iye. 15  Kusiyapo pyenepi, nzimu wakucena usaperekambo umboni kuna ife munalonga iwo kuti: 16  “‘Ici ndi cibverano cinafuna kucita ine na iwo pakumala kwa ntsiku zenezi,’ alonga Yahova.* ‘Ine ndinadzaikha miyambo yanga mʼmanyerezero mwawo, pontho ndinadzailemba mʼmitima yawo.’”+ 17  Buluka penepo, iwo walonga: “Pontho ine nee ndinadzakumbukabve madawo awo na macitiro awo akukhonda kubverana na mwambo.”+ 18  Natenepa, Mulungu alekerera pinthu pyenepi, nkhabe funikabve kupereka ntsembe thangwi ya madawo. 19  Abale, nakuti tiri na cinyindiro cakukwana toera kuphatisira njira yakuenda mu mbuto yakucena+ kubulukira mu ciropa ca Yezu, 20  njira ipswa yakuti isatsogolera ku umaso, idatifungulira iye pa nguwo+ yakuti ndi manungo ace, 21  pontho, nakuti tiri na nyantsembe wankulu anayangʼanira panyumba ya Mulungu,+ 22  tendeni tifendedzere Mulungu na ntima wathu onsene, na cikhulupiro cakukwana, mbatikhala na mitima yakucena, pontho na cikumbuntima cadidi,+ mbatikhala na manungo adasambiswa na madzi akucena.+ 23  Tendeni tipitirize kulonga pakweca pya cidikhiro cathu, mbatikhonda kubwerera nduli,*+ thangwi ule adapikira ndi wakukhulupirika. 24  Pontho tendeni tinyerezerane* unango na ndzace, mbatiwangisana* toera kupangiza ufuni na kuphata mabasa adidi,+ 25  tikhonde kudjomba misonkhano,+ ninga pinacita anango akuti ali na nsambo unoyu, mbwenye tiwangisane unango na ndzace,+ makamaka mu ndzidzi unaona imwe kuti ntsiku ya Mulungu iri kufika.+ 26  Thangwi tingacita madawo mwakufuna* pakumala kutambira cidziwiso candimomwene cinalonga pya undimomwene,+ nkhabebve ntsembe inango inafuna kuperekwa thangwi ya madawo athu,+ 27  mbwenye tinadikhira na kugopa kakamwe kuti tinadzatongwa, pontho pana ukali ukulu wakuti unadzafudza apingizi a Mulungu.+ 28  Ale akhapwaza Mwambo wa Mose akhaphiwa mwakukhonda kubverwa ntsisi, khala pali na umboni wa anthu awiri peno atatu.+ 29  Mphapo ndi api maonero anu? Khala munthu aponda Mwana wa Mulungu, mbapwaza ciropa ca cibverano+ cidaceneswa na iye, pontho khala iye atikana, mbapwaza nzimu wa Mulungu unapangiza na iye kukoma ntima kwace kukulu,+ kodi munthu unoyu nee anathema kutcunyuswa kakamwe? 30  Thangwi ife tisadziwa ule adalonga kuti: “Kubwezera ndi kwanga; ine ndinadzabwezera.” Pontho pyalembwa kuti: “Yahova* anadzatonga mbumba yace.”+ 31  Cinthu cakugopswa kakamwe ndi kutcunyuswa na* Mulungu wa mʼmaso. 32  Natenepa, ndzidzi onsene kumbukani ntsiku za nduli, zakuti pidamala imwe kufokotozerwa,+ mwapirira pinthu pizinji, maseze mwaona nyatwa zizinji. 33  Midzidzi inango imwe mwaoneswa nyatwa pakweca,* mbamutikanwa; pontho midzidzi inango imwe mukhali pabodzi na ale akhaoneswa nyatwa zenezi. 34  Thangwi imwe mwabvera ntsisi ale akhali nkaidi, mwatawira kupokoserwa pinthu pyanu+ mbamukhonda kuluza kutsandzaya kwanu, thangwi mukhadziwa kuti imwe muli na cinthu cadidi kakamwe cakuti nkhabe kumala.+ 35  Natenepa, lekani kusiya kulonga mwacipapo,* thangwi pyenepi pinadzabweresa nkhombo kakamwe.+ 36  Imwe musafunika kupirira,+ toera mungamala kucita pinafuna Mulungu, mutambire pinthu pidapikira iye. 37  Thangwi “thimize pano,”+ pontho, “ule wakuti ali kubwera anadzafika, iye nee anadembuka.”+ 38  “Mbwenye munthu wanga wakulungama anadzakhala na umaso thangwi ya cikhulupiro cace,”+ pontho, “iye angabwerera nduli,* ine nee ndinakomerwa naye.”+ 39  Na thangwi ineyi, ife nee ndife anthu anabwerera nduli* toera kufudzwa,+ mbwenye ndife anthu a cikhulupiro toera kupulumusa umaso wathu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “Anthu.”
Fala na Fala: “nʼthundzi wa.”
Fala na Fala: “ale anaphata basa yakucena.”
Fala na Fala: “mu mpukutu.”
Fala na Fala: “basa yakucena.”
Peno: “cakupondera manyalo.”
Peno: “mbatikhonda kufewa manungo.”
Peno: “kupangiza citsalakano kuna; kudzudzumika thangwi ya.”
Peno: “mbatikulumizana; mbatipasana mphambvu.”
Peno: “mwacakhomo.”
Fala na Fala: “kugwa mʼmanja mwa.”
Fala na Fala: “kuikhwa pakweca ninga pa mbuto inacitirwa masendzekero.”
Fala na Fala: “kulonga mwaufulu.”
Peno: “iye angafewa manungo.”
Peno: “anthu anafewa manungo.”