Ndokoni pa mphangwa

“KHALANI AKUPIRIRA”!

Nsonkhano wa Gawo wa Mboni za Yahova wa 2023

Tisakucemerani toera muone nsonkhano wa gawo wa caka cino wa ntsiku zitatu unafuna kucitwa na Mboni za Yahova.

Nkhabe funika kulipa kobiri toera kupita pa mbuto inacitirwa nsonkhano wa gawo • Nkhabe kucitwa nsonkho-nsonkho

Pinafuna Ife Kupfundza

Cixanu: Tinapfundza kuti kupirira kunatiphedza tani toera kukwanirisa pifuno pyathu.

Sabudu: Kupirira kunatiphedza tani toera ufuni wathu pa banja na kuna axamwali athu ukhale wakuwanga?

Dimingu: Tingaphemba ciphedzo kuna Mulungu tisadikhiranji? Mbvundzo unoyu unadzatawirwa mu nkhani yakubuluswa m’Bhibhlya ya nsolo wakuti “Kodi Mulungu Anacita Pinthu Toera Kutiphedza?”

Pitani mu jw.org toera kuona programu yonsene, pontho onani mavidhyu awa:

Ninji Pinacitika pa Misonkhano Yathu ya Gawo?

Onani pinafuna ife kupfundza pa nsonkhano wa gawo wa Mboni za Yahova.

Nsonkhano wa Gawo wa Mboni za Yahova wa 2023: “Khalani Akupirira”!

Thangwi yanji nsolo wa nsonkhano wa gawo wa caka cino ndi wakufunika kakamwe?

Cigwagwa ca Dhrama: “Tawirisa Yahova Kuti Akutsogolere”

Amani na banja yace akhafunika kuthawa toera kupulumusa umaso wawo. Kodi iwo mbadanyindira ndzeru zawo, peno mbadanyindira Mulungu wawo toera kuatsidzikiza?