Ndokoni pa mphangwa

“SAKANI KUKHALA MUNTENDERE”!

Nsonkhano wa Gawo wa Mboni za Yahova wa 2022

Tisakuphembani toera muone nsonkhano wa gawo wa ntsiku zitatu wa Mboni za Yahova.

Thangwi ya Koronaviru, nsonkhano wa Mboni za Yahova unadzapangizwa mu saiti jw.org. Makhundu a nsonkhano unoyu anadzaikwa mu saiti mwezi wa Julho na Agosto.

Nkhabe funika kulipa. toera kubvesera nkhabe funika kulembesa dzina.

Pinafuna Ife Kupfundza pa Nsonkhano Unoyu

Cixanu: Tinadzapfundza kuti ufuni unatiphedza tani toera kukhala na ntendere wa m’manyerezero, pontho toera kukhala na ntendere na anango. Tinaonambo kuti thangwi yanji uphungu wa m’Bhibhlya unalonga pya anyakumanga banja, anyakubala na anapiana usacemerwa “njira toera kukhala na ntendere pabanja.”

Sabudu: Kodi mphyakukwanisika kukhala na ntendere mungathimbana na utenda, kusowa kobiri, pidengwa peno nyatwa zinango? Tinaona vidhyu inapangiza pinthu pinacita anthu pa dziko yonsene yapantsi toera kukhala mu ntendere.

Dimingu: Kodi ife tinakwanisadi kukhala axamwali a Mulungu? Kodi mphyakukhonda nentsa kukhala xamwali wa Mulungu peno tisafunika kucita pinthu toera kukhala xamwali wa Mulungu? Mibvundzo ineyi inadzatawirwa mu nkhani yakubuluswa m’Bhibhlya ya nsolo wakuti “Mphyakukwanisika Kukhala Xamwali wa Mulungu?”

Onani programu yonsene na vidhyu inalonga pya misonkhano yathu ya gawo.

 
Onani Nsonkhano wa Gawo