Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa menu waciwiri

Mboni za Yahova

Cisena

LEKANI KUBWERERA NDULI!

Nsonkhano wa Gawo wa Mboni za Yahova wa 2017

Tisakucemerani toera kugumanika pa nsonkhano wa gawo unafuna kucitwa na Mboni za Yahova.

NTSONGA ZIKULU

 • Nkhani na Mibvundzo na Matawiro: Onani kuti Mulungu

  asaphedza tani anthu onsene toera ‘kupirira,’ ngakhale ntsiku

  zino.—Aroma 15:5.

 • Mavidyu na Pithundzithundzi: Anadzapangiza kuti Bhibhlya

  na pinthu pyacibaliro pisatipfundzisanji toera kupirira.

 • Mavidyu Akulapha: Ntsiku zonsene camaulo, munadzaona mbiri ya banja idapfundza kuti thangwi yanji Yezu alonga: “Kumbukirani nkazi wa Lote.”—Luka 17:32.

 • Nkhani yapakweca yakubuluswa m’Bhibhlya: N’Dimingu

  namacibese munadzabvesera nkhani ya nsolo wakuti “Lekani Kuluza Cidikhiro!”

MBANI ASAFUNIKA KUGUMANIKA?

Anthu onsene. Nkhabe lipa toera kupita, pontho nkhabe citwa nsonkho-nsonkho.

Onani programu yonsene na onani vidyu inalonga pya nsonkhano wathu wa gawo.

Gumanani Mbuto Cifupi na Kunakhala Imwe